Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 29 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 29 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà dimarts, 29 de març, a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de març té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 2, corresponent a la sessió ordinària de 22 de febrer de 2022.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Ratificar la resolució del 4rt tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Govern i Territori de data 24 de gener de 2020 per la qual es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI de Sistrells en la qualitat de propietari de la finca situada a l’avinguda de Catalunya núm. 15-21, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Badalona (finca registral 50.678).

3. Recuperació possessòria tram final vial carrer Sant Joan.

4. Constitució de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

5. Modificació de l’acord del Ple extraordinari de data 15 de juliol de 1992 mitjançant el qual es subrogava a la societat municipal «ENGESTUR, SA» en la posició jurídica de «SERVEI DE CONTROL D’APARCAMENT, SA”.

6. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022002168, de 25 de febrer de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, durant el dia 1 de març de 2022.

7. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001666, de 15 de febrer de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, durant els dies 17, 18, 19, 20 i el dia 21 de febrer de 2022, fins a les 12 hores.

8. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2022.

9. Recuperació d'ofici finca X Pla parcial Pomar Industrial.

10. Autoritzar al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, amb estricte compliment de la legislació, als efectes del que disposa la DA 16a de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que preveu que les fundacions del sector públic, per tal que, a la vista de la seva sol·licitud concedeixi una subvenció finalista pel projecte singular i excepcional anomenat “Strategic Pla Basket CB no profesional” presentat a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per la Fundació Privada Joventut per valor de 987.500,00 Euros.

11. Aprovar la rectificació d’error material contingut en l’acord de Ple de data 22 de febrer de 2022 de modificació d’alguns articles dels estatuts de Marina Badalona, S.A., per adaptar-los a la qualificació amb defectes esmenables emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona núm. 8.

12. Designar el representant de l’Ajuntament a la Junta General Extraordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 27 d’abril de 2022. Adaptar els estatuts de Marina Badalona, S.A. a la qualificació emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona núm. 8.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

13. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001144 de data 03/02/2022, relativa a l’aprovació de la tretzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

14. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (Consorci Urbanístic ce les AREs de l'Estrellai Sant Crist per import de 2.093.530,95€ en concepte d'aportació municipal al Consorci per a la construcció de 24 habitatges públics).

15. Ordenar la publicació de l’estudi de viabilitat per a la licitació d'un contracte de concessió d'obra pública per a la reforma del Mercat del Mercat Municipal de Llefià en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes

16. Donar compte al Ple de la Corporació de diversos informes de control financer corresponents al Pla anual de Control Financer del 2021, per al 2020, així com del control financer realitzat a l’entitat col·laboradora Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA).

17. Comptabilitat personal al servei de l’administració pública (EVS).

18. Aprovació de les Bases específiques que regiran la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, durant l'exercici 2022.

19. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes i empreses del sector de la restauració, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19 durant l’exercici 2021.

20. Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn de Badalona afectats per la suspensió de l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid 19.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 14 de març de 2022 per la qual es declara l’emergència respecte al desallotjament forçós de les finques situades al carrer Granada número 22 i 24-26.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, de suport a les persones refugiades.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, de suport a l'acció reivindicativa de FAMPAS i el col·lectiu transformem l'autopista.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular per demanar una moratòria en la implantació de la zona de baixes emissions

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 de març de 2022