Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 22 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 22 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà dimarts, 22 de febrer, a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de febrer té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària de 25 de gener de 2022.

2. Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Adaptar els estatuts de Marina Badalona, S.A. a la qualificació emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona núm. 8.

4. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

5. Nomenar nous membres al Consell Escolar Municipal.

6. Ratificació del decret d’alcaldia pel qual es declaren nuls els acords de continuïtat de 2012 i 2015 del contracte exhaurit de neteja d’edificis municipals.

7. Mutació demanial finca 7b, a l’Avinguda del Guix / Torrent Vallmajor a favor de l’Ajuntament.

8. Mutació demanial finca X de Pomar delimitada pel projecte de Compensació del Pla Parcial Pomar Industrial a favor de l’Ajuntament de Badalona.

9. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022000734 de data 24 de gener de 2022 en relació a la designació de membres al Consell d’administració de l’IMSP.

10. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2022.

11. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001248, de 4 de febrer de 2022, en relació al nomenament dels membres del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Ratificació de l'acord d'aprovació de l’increment per a l’any 2022 del 2% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions indemnitzacions per assistències dels membres de la corporació de conformitat amb el que disposa la Llei 22/2021, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l’any 2022.

13. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Badalona del Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2021.

14. Modificació de l'acord per a la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i manteniment i aplicació del control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobres els drets i ingressos de l'entitat local.

15. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, per actualitzar el valor de la taxa al cost actual del servei, i per unificar en una única taxa les peticions a sol·licitud de part interessada de còpies, fotocòpies o duplicats d’atestats realitzats per la Guàrdia Urbana relatius a accidents de trànsit.

16. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa per activitats en el domini públic, per a incorporar el fet imposable de l’ús privatiu dels espais de domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de monopostes i cartells de publicitat estàtica.

17. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal d’adaptar-la al que es preveu al Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret llei 2/2004 de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de natura urbana.

18. Deixar sense efecte l’acord del Ple de data de 28 de setembre de 2021 que va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 28 de setembre de 2021 i regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple Municipal.

19. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

20. Interpretació del contracte relatiu a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals Nero Nas, Pam i Pipa, Ralet Ralet, Uni Dori i Virolet.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Aprovació del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’Ajuntament de Badalona.

22. Acord d’incoació de l’expedient per la implantació del Servei de Garantia Alimentària de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular per a donar compliment a la declaració de la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular de suport a la plaça de la Mobba.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 17 de febrer de 2022