Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa del sistema públic de pensions i per al desenvolupament d'una auditoria pública

Moció en defensa del sistema públic de pensions i per al desenvolupament d'una auditoria pública

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 21 de desembre una moció en defensa del sistema públic de pensions i per al desenvolupament d'una auditoria pública.

PRIMER.- Manifestar el nostre suport al sistema públic de pensions, la seva viabilitat i el seu sistema de “repartiment”.

SEGON.- Instar al govern de l’Estat a dotar-nos d'un mercat de treball amb una mínima temporalitat en l’ocupació́, ben remunerat i treballs d'alt valor afegit, per al que seria necessari una major inversió́ en R+D i una profunda reforma del nostre model productiu, sense tanta dependència de sectors com el turisme i els serveis, amb una desocupació́ d'entre un 10 o 12%

.

TERCER.- Instar al govern de l’estat que es retorni a la Seguretat Social tot el deute que l'Estat ha contret amb ella, xifrada pel Tribunal de Comptes en 103.000 milions d'euros i per economistes independents (Economistas Frente a la Crisis i Seminari d'Economia Critica Taifa entre d'altres) en més de 500.000 milions d'euros que han determinat com a despesa impròpia, cosa que el Govern no ha desmentit. Així mateix, els pressupostos generals de l'Estat han d'assumir de manera immediata els 23.000 milions d'euros que el mateix Govern ha reconegut com a despeses impròpies de la mateixa Seguretat Social, i que s'han estat pagant durant dècades. Per tot això̀ exigim que es faci una auditoria pública.

QUART.- Instar al govern de l’estat a promoure una reforma fiscal que condueixi a igualar la nostra base impositiva amb els països del nostre entorn (actualment 7 punts per sota) i fer que realment paguin els qui no paguen o a penes paguen impostos.

CINQUÈ.- Promoure una auditoria pública de les pensions que s’avanci a un futur que s'albira amb pocs treballadors duent a terme les reformes necessàries com: a) eliminar el topall de les bases de cotització́, b) reduir la jornada laboral, c) posar impostos a la robòtica, o d) millorar l’atenció́ a les nostres persones grans; fent això̀ es podrien crear més de tres milions de llocs de treball.

SISÈ.- Instar a l’Estat Finalment, les pensions han d'estar garantides per l'Estat mitjançant els pressupostos generals de l’Estat com la resta dels serveis i s'han de revalorar amb l'IPC, tal com diu la Constitució́ a l’Art. 50 i el Conveni 102 de l'OIT signat per l’estat Espanyol.

SETÈ.- Comunicar els presents acords a les organitzacions de pensionistes de Badalona, a les organitzacions sindicals, a les entitats socials, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, i donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC, Guanyem Badalona i PP. El grup municipal del PSC s’ha abstingut.

Badalona, 22 de desembre de 2021