Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 21 de desembre de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 21 de desembre de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre per via telemàtica

Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona. Aquesta modificació es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques en l'entorn de la masia de Ca l'Andal i Can Boscà, així com les de l’encreuament entre l’avinguda Martí Pujol amb el lateral nord de l’autopista C-31, per adaptar-les a la urbanització executada i les infraestructures implantades.

La masia de Ca l'Andal és una peça important dins del barri de Bufalà, tant per estar reconeguda en l’àmbit de protecció patrimonial, com per la significança que té socialment entre la ciutadania. Donades aquestes característiques, així com les físiques a escala de localització i específiques del terreny, es proposa la seva adaptació com a equipament públic cultural, parant especial atenció a la protecció, no només de l'element catalogat i les seves visuals dins del conjunt, sinó la posta en valor i protecció de l'accés a la Mina del Comú que es localitza també dins de l'àmbit.

Per tal de facilitar la descripció de la proposta i ordenar de forma més clara les diferents casuístiques que es donen arran de la present modificació, es defineixen tres subàmbits:

A. Entorn de Ca l'Andal: els objectius principals són l'adequació i ampliació de forma discontínua de la masia de Ca l'Andal i el seu entorn com a equipament públic de tipus cultural. Es suggereix unificar en una gran peça els equipaments de l'entorn per possibilitar un ús més flexible, oferint un espai més accessible i amb capacitat per a un major nombre d'activitats. S'aprofita la intervenció per ampliar i adaptar el passatge d'en Viñas, cap a nord, per millorar tant la mobilitat com l'accessibilitat a l'equipament i el seu entorn i preservant l'accés a la Mina del Comú al mantenir el mur actual límit del vial urbanitzat. Concentrar el sòl d'equipament en una única peça permet transformar la cantonada entre el passatge d'en Viñas i el carrer Independència en zona residencial 13b, per tancar aquest encreuament en coherència amb l'entorn.

B. Encreuament avinguda Martí Pujol i lateral de l'autopista C-31: L'objectiu implica modificar l'ordenació de les parcel·les de l'encreuament, evitant una actuació conjunta que requeriria la definició d'un nou polígon d'actuació, tot preveient una execució més senzilla que recuperi l'ordenació comuna de la riera de Canyet. Es proposa, doncs, el canvi de qualificació de zona 18 a zona 15.

C. Can Boscà: en aquest cas l'objectiu és la redefinició del perímetre de la masia de Can Boscà per adaptar-lo a la urbanització executada per les obres del lateral nord de l'autopista C-31.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal. La modificació que es formula afecta a l’àmbit establert a la Masia de Ca l'Andal de Badalona, amb una superfície de 11.698 m² de titularitat municipal es fa per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona, que el promou amb la voluntat d’ajustar els diferents àmbits de protecció patrimonial.

El present Pla Especial urbanístic es planteja partir de la necessitat de modificar els àmbits de protecció A i B sobre les bases del planejament vigent i la realitat executada.

    - Àmbit A – Edificació, es proposa protegir el cos principal de la masia, descatalogant ruïnes desmantellades.

    - Àmbit A – Espai lliure, es proposa ajustar l'àmbit al nou límit de qualificació aprovat inicialment per la MPGM per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques en l'entorn de la masia de Ca l'Andal (expedient 5/D2-20), alhora que es conserva i posa en valor l'accés a la Mina del Comú.

    - Àmbit B – Entorn del Bé, es proposa ajustar el límit a la realitat executada així com al límit de protecció BCIN de la ciutat romana de Baetulo, per facilitat la gestió i lectura.

La redacció d’aquest pla es justifica en la necessitat d'ajustar uns límits de protecció actualment obsolets a causa de l'evolució de la realitat física de l'àmbit, protegit i conservant els valors de l'edifici alhora que es permet considerar les actuals necessitats socials del barri de Bufalà pel que fa a la implantació d'un nou equipament sociocultural.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona. La modificació plantejada comprèn dos àmbits. L’Àmbit 1 està format per les finques del carrer Lladó 69-71, de titularitat privada i la del carrer de Sant Felip i d’en Rosés 9, de titularitat municipal. L’àmbit 2 està format per la parcel·la del carrer de Sant Josep i d’en Rosés 22-24, que és de titularitat municipal.

La modificació es formula per permetre l’ampliació de la “Domus de l’Heura” a la planta baixa de les finques situades al carrer de Sant Felip i d’en Rosés núm. 9 i d’en Lladó núm. 69-71, consolidar l’illa en què s’inclouen les parcel·les, generant així una nova façana d’accés a Dalt la Vila i reconeixent la vialitat del carrer de Sant Josep i Roses.

Per poder desenvolupar-ho es realitza un Polígon d’actuació (PAU). El sostre per planejament vigent de la parcel·la del carrer de Sant Josep i Roses (Sector B) es trasllada a la finca del carrer de Sant Felip i Roses. Les parcel·les dels carrers Lladó i Sant Felip i Roses (Sector A) s’unifiquen per poder desenvolupar la cantonada com a únic conjunt, per la importància de la seva ubicació, i permetent així la màxima ampliació de la casa de l’Heura.

Considerant la titularitat de les parcel·les, els usos preexistents, la volumetria dels edificis adjacents i les necessitats funcionals d’ampliació de la “Domus de l’Heura” i els requeriments mínims per la ubicació de l’accés a les plantes pis, per al sector A es proposa:

- La definició de les condicions d’edificació, reconeixent la volumetria edificada existent i/o prevista pel planejament vigent a les parcel·les limítrofs.

- L’assignació de l’ús d’equipament tipus cultural a part de la planta baixa, deixant la part indispensable per a l’accés a les plantes pis.

Per aquesta parcel·la s’han considerat les condicions del seu entorn, l’amplada de carrer i volumetries per definir les seves condicions d’edificació. Aquesta parcel·la tindrà una fondària edificable de 5,90 metres i condicions de planta baixa i dues plantes pis i una tercera en una petita part just a l’extrem de la parcel·la, i amb un interior d’illa edificable en planta baixa. Una part del sostre de la planta baixa, 220,83 m², que inclou la PB interior d’illa, s’adscriu al sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de titularitat pública, amb una qualificació doble (12b-7bpb).

La modificació reconeix la parcel·la de l’àmbit 2, propietat de l’Ajuntament de Badalona, com a passatge viari, ja que aquesta parcel·la dona accés a les finques 20 i 26 del mateix carrer. El sostre que disposa aquesta parcel·la mai es podrà arribar a materialitzar a causa de la seva naturalesa de vial.

Així doncs, considerant que no hi ha augment de sostre edificable proposat a la present Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila, sinó un decrement de 218,75 m² de sostre edificable, no s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Incorporació al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament de la subvenció de la línia d’ajuts destinada a les dones i a les persones majors de 45 anys del Programa Treball i Formació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat incorporar al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament, en concret per l’import de 104.276,48.- €, dins de l’expedient relatiu a la tramitació de la subvenció de la línia d’ajuts destinada a les dones i a les persones majors de 45 anys el Programa Treball i Formació.

L’objectiu de la convocatòria és dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d'acompanyament. El SOC subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Adjudicació de la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’adjudicació de la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa. El contracte ha estat adjudicat a l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. per una durada tres cursos escolars (un curs escolar va de setembre a agost de l’any següent, podent-se prorrogar per dos cursos escolars més) amb previsió d’inici l’1 de gener de 2022, corresponent al primer curs escolar. L’oferta econòmica presentada per l’empresa va ser de 7.357.523,48 euros, IVA exempt, per a la durada inicial d’aquest contracte, establerta en tres cursos escolars (1 de gener del 2022 al 31 d’agost 2024). Aquesta licitació han estat objecte de valoració tot d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Educació, els acords adoptats en Mesa de Contractació i els fets i fonaments de dret.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC, PSC i PP. El grup municipal de Guanyem Badalona s’ha abstingut.

Moció per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 21 de desembre una moció per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER .- Instar al govern municipal a Iniciar els tràmits per a la redacció d’un Pla Local d’habitatge per Badalona que inclogui polítiques per a la creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer i vivenda de lloguer social,

SEGON.- Instar al govern Municipal a sol·licitar l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla Local d’habitatge

TERCER.- Comunicar aquests acords al Sindicat de Llogaters a la PAC a Sant Roc som Badalona a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Sindicats més representatius i al Govern de la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa del sistema públic de pensions i per al desenvolupament d'una auditoria pública

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 21 de desembre una moció en defensa del sistema públic de pensions i per al desenvolupament d'una auditoria pública.

PRIMER.- Manifestar el nostre suport al sistema públic de pensions, la seva viabilitat i el seu sistema de “repartiment”.

SEGON.- Instar al govern de l’Estat a dotar-nos d'un mercat de treball amb una mínima temporalitat en l’ocupació́, ben remunerat i treballs d'alt valor afegit, per al que seria necessari una major inversió́ en R+D i una profunda reforma del nostre model productiu, sense tanta dependència de sectors com el turisme i els serveis, amb una desocupació́ d'entre un 10 o 12%

.

TERCER.- Instar al govern de l’estat que es retorni a la Seguretat Social tot el deute que l'Estat ha contret amb ella, xifrada pel Tribunal de Comptes en 103.000 milions d'euros i per economistes independents (Economistas Frente a la Crisis i Seminari d'Economia Critica Taifa entre d'altres) en més de 500.000 milions d'euros que han determinat com a despesa impròpia, cosa que el Govern no ha desmentit. Així mateix, els pressupostos generals de l'Estat han d'assumir de manera immediata els 23.000 milions d'euros que el mateix Govern ha reconegut com a despeses impròpies de la mateixa Seguretat Social, i que s'han estat pagant durant dècades. Per tot això̀ exigim que es faci una auditoria pública.

QUART.- Instar al govern de l’estat a promoure una reforma fiscal que condueixi a igualar la nostra base impositiva amb els països del nostre entorn (actualment 7 punts per sota) i fer que realment paguin els qui no paguen o a penes paguen impostos.

CINQUÈ.- Promoure una auditoria pública de les pensions que s’avanci a un futur que s'albira amb pocs treballadors duent a terme les reformes necessàries com: a) eliminar el topall de les bases de cotització́, b) reduir la jornada laboral, c) posar impostos a la robòtica, o d) millorar l’atenció́ a les nostres persones grans; fent això̀ es podrien crear més de tres milions de llocs de treball.

SISÈ.- Instar a l’Estat Finalment, les pensions han d'estar garantides per l'Estat mitjançant els pressupostos generals de l’Estat com la resta dels serveis i s'han de revalorar amb l'IPC, tal com diu la Constitució́ a l’Art. 50 i el Conveni 102 de l'OIT signat per l’estat Espanyol.

SETÈ.- Comunicar els presents acords a les organitzacions de pensionistes de Badalona, a les organitzacions sindicals, a les entitats socials, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, i donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC, Guanyem Badalona i PP. El grup municipal del PSC s’ha abstingut.

Badalona, 22 de desembre de 2021