Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 30 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 30 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà dimarts, 30 de novembre, a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de novembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 16, corresponent a la sessió ordinària de 26 d’octubre de 2021 i l’acta número 17, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de novembre de 2021.

2. Declaració institucional per donar suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030.

3. Declaració institucional Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

4. Convalidació de la continuïtat en la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’incendis i arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots, per part dels seus prestataris per al període comprès entre el dia 01/06/2021 i el 30/06/2021.

5. Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Pla General Metropolità de la masia de Ca l’Artillé de Badalona.

6. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment de la regulació dels jocs d’atzar.

7. Aprovar l’actualització de la composició del Consell municipal d’Habitatge.

8. Aprovar la modificació del article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA.

9. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ordenació de volums al carrer de Dalt 1-3 i Quintana Alta 14-16 al barri de Dalt de la Vila de Badalona.

10. Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

11. Donar compte de la resolució número 2021009663 dictada per l’alcalde d’aquesta corporació en data 15/10/2021 – per delegació del Ple segons Resolució de data 21/05/2019- d’aprovació de la desena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica subscrit entre l’ Ajuntament de Badalona i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

12. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per l'empresa Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.L., pel servei d'assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de l'Ajuntament de Badalona.

13. Reconeixement de crèdit del deute acumulat del 2 de juny al 30 de desembre de 2020, per subministrament d'aigua amb l'Associació de Concessionaris del Mercat La Salut.

14. Aprovació reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. per un import total de 170,05,- euros, derivat de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors pel pagament de factures que corresponen a serveis prestats de forma satisfactòria, i no pagats en l’ exercici corresponent.

15. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura d’aigua 2020.

16. Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt per a la realització del subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) d’un programari de gestió del padró municipal d’habitants per a l’Ajuntament de Badalona.

17. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Badalona Sud.

18. Modificar la composició del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.

19. Modificar la composició del Consell Rector del Museu de Badalona.

20. Modificar la composició del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

21. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell d’Administració de Marina Badalona.

22. Modificar la denominació de les comissions informatives de caràcter permanent creades per acord de Ple de 29 de maig de 2020.

23. Cessar i nomenar els membres del Patronat de la Fundació Capital Europea del Bàsquet.

24. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes d'octubre de 2021.

25. Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 8 de novembre de 2021, de nomenament de tinents d’alcalde i de delegacions als regidors i regidores.

26. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021010501, de data 12 de novembre de 2021, de constitució de la Junta de Govern Local i de la delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

27. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde d’autorització de matrimonis civils.

28. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 19 de novembre de 2020, número 2021010720, de modificació del decret de l'Alcaldia núm. 2021010476 de data 8 de novembre de 2021 referent al nomenament dels tinents d'alcalde i a les delegacions efectuades en els regidors.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

29. Aprovar, provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres pel que fa al règim de gestió de l’impost i altres aspectes tècnics de gestió del tribut i de gestió dels beneficis fiscals.

30. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents administratius.

31. Aprovar, provisionalment, la proposta de modificació de l’epígraf XII de l’Ordenança Fiscal reguladora dels Preus Públics.

32. Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 14 que regula la Taxa per llicències urbanístiques en relació a la modificació d’epígrafs de l’annex de l’Ordenança.

33. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

34. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 relativa a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

35. Aprovar a despesa de 600,00 € en concepte de despeses extraordinàries obre ITE per l’exercici 2019 i 2020, a satisfer a la Comunitat de Propietaris de Edifici Sant Jordi, Bloc 13, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2020 en pròrroga del 2019 on es contraurà definitivament.

36. Aprovar la despesa de 1.781,60 € en concepte de despeses extraordinàries obres revestiment façana i humitats interiors per l’exercici 2018 i 2019, a satisfer a la Comunitat de Torrent de la Font 19-21, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2020 en pròrroga del 2019 on es contraurà definitivament.

37. Aprovar la quantitat de 3.120,00 € que es satisfarà a la Comunitat de propietaris de la finca del carrer carretera antiga de València, 60, en concepte de quotes extres per obres de rehabilitació façana de la finca per l’exercici 2019 i 2020 amb càrrec a la dotació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2021 en pròrroga de 2019, on es contraurà definitivament.

38. Aprovar la despesa de 5.397,00 € que es satisfarà a La Comunitat de propietaris de la finca del c/ Santa Madrona, 44, en concepte de derrames d’arranjament d’extrema urgència de la façana posterior de la finca amb càrrec a la dotació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2.020 en pròrroga de 2019, on es contraurà definitivament.

39. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats en l’exercici per tal de procedir al pagament de les factures emeses per l’empresa AIGÜES DE BARCELONA, per un import total de 603,60€.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i les factures derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per les factures emeses pel subministrament i no pagades a l'exercici a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA, per un import total de 21.004,57€.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

41. Incorporar al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament, en concret per l’import de 104.276,48.- €, dins de l’expedient relatiu a la tramitació de la subvenció del programa Treball i Formació, de les línies de persones aturades més grans de 45 anys (MG45) i dones aturades (DONA), segons RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, del SOC.

42. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

43. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

44. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

45. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Catalana de l’Esplai.

46. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

47. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Parc Serralada de Marina.

48. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies (LOCALRET).

49. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Xarxa Local de Consum.

50. Secretaria. Expedient: 2021/00050362G :

Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

51. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

52. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Besòs.

53. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

54. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

55. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

56. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

57. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

58. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

59. Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per a la Normalització lingüística.

60. Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per la defensa de la Conca del riu Besòs

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú a favor de l'obligat compliment de les mocions d'àmbit local aprovades en el Ple municipal.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de rebuig a la sentència del tribunal suprem i en defensa de la llengua catalana i de suport al model d'immersió lingüística.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació de tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta i per garantir la seva obertura en el mínim temps possible.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 de novembre de 2021