Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 8 de novembre una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’alcalde

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 8 de novembre una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’alcalde.

La sessió tindrà lloc a les 12 hores, al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN)

Aquest pròxim dilluns 8 de novembre, a les 12 hores, se celebrarà al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona atesa la presentació d’una proposta de moció de censura i la diligència de la Secretaria General d’aquest Ajuntament que acredita el compliment dels requisits legals de la mateixa.

Seguiment del Ple per part dels mitjans de comunicació

Els mitjans que estiguin acreditats queden convocats el dia 8 de novembre, a les 11 hores, al Badalona Centre Internacional de Negocis (carrer de Marcus Porcius, 1), per tal de poder ubicar amb temps cadascun dels mitjans en les diferents zones reservades.

Resum del guió de la sessió plenària del 8 de novembre de 2021

Els regidors i regidores se situen en els llocs assignats. La presidència és ocupada per la Mesa d’edat.

Es constitueix la Mesa d’edat integrada pel regidor assistent de més edat, Ramón Riera Macia (PP), i la regidora assistent de menor edat, Andrea Zapata Alfonso (PSC), assistits per la secretària accidental de la Corporació, Remedios Hijano Cruzado. Assumeix la presidència el regidor Ramon Riera.

El president de la Mesa obre la sessió i la Mesa constata que per poder seguir la tramitació es mantenen els requisits exigits a l’article 197 de la LOREG. Seguidament es dona lectura a l’escrit de proposta de moció de censura.

El president dona la paraula durant un breu temps, si estan presents, al candidat a l’alcaldia, a l’alcalde (10 minuts) i als representants dels grups polítics municipals (5 minuts).

L’ordre d’intervenció queda de la següent manera:

  § Rubén Guijarro Palma, candidat a l’alcaldia

  § Xavier Garcia Albiol, alcalde

  • Representants dels grups polítics municipals de menor a major participació:

  § David Torrents i Mingarro. Junts per Catalunya

  § Aïda Llauradó Álvarez. Badalona En Comú Podem

  § Àlex Montornès Torrecillas. Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – MES

  § Nora San Sebastián Martínez. Guanyem Badalona en Comú

  § Teresa González Moreno. Partit dels Socialistes de Catalunya

  § Cristina Agüera Gago. Partit Popular

El president sotmet a votació la moció de censura, requerint-se el quòrum de majoria simple per a la seva aprovació pel Ple i sistema de votació nominal per crida pública.

La secretària accidental procedeix a realitzar per crida en ordre alfabètic pel cognom a tots els regidors i regidores, excepte als membres de la Mesa d’edat, essent el president de la corporació el cridat en últim lloc i en la que cada membre al ser cridat respon en veu alta “sí” “no” o “m’abstinc”. Finalment, procedeixen a votar la vocal i el president de la Mesa d’edat per aquest ordre.

1. Agüera Gago, Cristina

2. Amo Hernández, Rosa del

3. Badia Aviño, Florencia

4. Bertran Bartomeu, Rosa

5. Carneado Hernández, Christian

6. Cruz González, Araceli

7. Feria Chica, Amanda

8. Fernández Benítez, Juan

9. Flores Fernández de Córdoba, Antonio

10. González Moreno, Teresa

11. González Poveda, Irene Elena

12. Gràcia Álvarez, Daniel

13. Guerrero Férriz, David

14. Guijarro Palma, Rubén

15. Jurado Tejada, Miguel

16. Lara i Carmona, Anna Maria

17. Llauradó Álvarez, Aïda

18. Martínez Ruzafa, Carme

19. Montornès i Torrecillas, Àlex

20. San Sebastián Martínez, Nora

21. Sorribas i Arenas, Manuel

22. Subirana Ortells, Jordi

23. Torrents i Mingarro, David

24. Trenado Sánchez, Rosa

25. Garcia Albiol, Xavier

26. Zapata Alfonso, Andrea

27. Riera Macia, Ramon

El president de la Mesa d’Edat procedeix a la proclamació de l’escrutini dels vots emesos, assistit per la secretària accidental de la Corporació.

Si la moció de censura s’aprova

La moció de censura s’aprova i es proclama el candidat Rubén Guijarro Palma com a alcalde de l’Ajuntament de Badalona, si obté major nombre de vots afirmatius que negatius i que configura la majoria simple/absoluta.

Si la moció de censura és aprovada l’alcalde electe s’apropa al faristol situat prop de la taula presidencial i fa el jurament o promesa del càrrec: “Juro (o prometo) per la meva consciència i honor servir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.

A continuació el president de la Mesa li fa lliurament de la vara institucional.

Seguidament els membres de la Mesa es retiren de la seva posició cap als costats de la taula presidencial i l’alcalde ocupa la presidència.

Tenen la paraula els representants dels partits que desitgin intervenir. Es dona la paraula als representants de cada grup polític municipal que ho demani, per ordre invers a la seva representació (per un termini màxim de 5 minuts per grup).

  § David Torrents i Mingarro. Junts per Catalunya

  § Aïda Llauradó Álvarez. Badalona en Comú Podem

  § Àlex Montornès Torrecillas. Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES

  § David Guerrero Férriz. Guanyem Badalona en Comú

  § Teresa González Moreno. Partit dels Socialistes de Catalunya

  § Cristina Agüera Gago. Partit Popular

A continuació es produeix la intervenció del nou alcalde. En acabar la seva intervenció, l’alcalde tanca l’acte i aixeca la sessió.

Si la moció de censura no s’aprova

Si després de l’escrutini no s’aprova la moció de censura els membres de la Mesa es retiren de la seva posició cap als costats de la taula presidencial i l’alcalde ocupa la presidència.

A continuació l’alcalde dona la paraula al candidat a alcalde en la moció de censura. També es dona la paraula als representants de cada grup municipal que ho demani per ordre invers a la seva representació (per un termini màxim de 5 minuts per grup).

  § David Torrents i Mingarro. Junts per Catalunya

  § Aïda Llauradó Álvarez. Badalona en Comú Podem

  § Àlex Montornès Torrecillas. Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES

  § David Guerrero Férriz. Guanyem Badalona en Comú

  § Teresa González Moreno. Partit dels Socialistes de Catalunya

  § Cristina Agüera Gago. Partit Popular

Seguidament intervé l’alcalde. En acabar la seva intervenció, l’alcalde tanca l’acte i aixeca la sessió.

El Ple en directe

La sessió extraordinària del Ple del dilluns 8 de novembre es podrà seguir a través de http://endirecte.badalona.cat/.

Destacar també que Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona oferiran dilluns que ve una programació especial durant el matí que inclourà la retransmissió en directe de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

Badalona, 5 de novembre de 2021