Twitter Facebook Instagram Youtube

L’alcaldessa accidental de Badalona renova el ban municipal a causa de les mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció de la Covid-19

L’alcaldessa accidental de Badalona renova el ban municipal a causa de les mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció de la Covid-19.

Fins diumenge 22 d’agost, a les 23.59 hores, es manté la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals en les quals es puguin produir aglomeracions de persones

L’Ajuntament de Badalona ha publicat un nou ban municipal signat per l’alcaldessa accidental de Badalona, Cristina Agüera, davant de l’increment de contagis a causa de la Covid-19 a Catalunya. El nou ban, que estarà en vigor fins a les 23.59 hores del diumenge 22 d’agost, dona continuïtat a les mesures adoptades durant les darreres setmanes i, per tant, manté la suspensió de totes les activitats, organitzades per l’Ajuntament, que puguin suposar aglomeracions de persones. El ban signat avui inclou la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals que se celebrin aquests dies en aquest municipi fins a la mitjanit del pròxim diumenge.

Ban municipal 16 d’agost de 2021

“Els passats 6, 13, 19, 26 de juliol, 2 i 9 d’agost de 2021, l'Ajuntament de Badalona, va dictar un ban en què davant de l'increment de contagis, adoptava una sèrie de mesures en l'àmbit municipal per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i en recomanava d'altres en l'àmbit privat. Totes elles centrades a evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, a l'efecte de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

A la vista de l’evolució de les dades epidemiològiques, l’Ajuntament creu convenient seguir amb les mesures dictades que van deixar de tenir efecte el 15 d’agost de 2021 a les 23:59 hores i, actualitzarles, fent esment de les condicions de celebració de la programació de la Festa Major d’Agost durant el dia 16 d’agost.

La RESOLUCIÓ SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La resolució de l’alcalde de data 30 de juliol de 2021 número 2021007426 designa alcaldessa accidental durant el període que comprèn del 16 al 22 d’agost de 2021 a la senyora Cristina Agüera Gago, 2a tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat.

Pel que fa a la competència i abast de les mesures, l’alcalde és autoritat sanitària, d’acord al que disposa el paràgraf 1 de l’article 5 de la Llei 18/2009, de Salut Pública i que els bans poden aprovar normes de caràcter general en casos de reconeguda urgència a la vista del que disposa el paràgraf 2 de l’art. 67 del ROAS.

En aquest sentit,

HA RESOLT:

Primer.- Continuar amb la suspensió de totes les activitats organitzades per l’ajuntament, en règim de gestió directa, el que inclou organismes autònoms i societats municipals, en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19, amb l’excepció de la programació municipal de la Festa Major d’Agost, que consta bàsicament d’activitats de caràcter no presencial que seran retransmeses en directe per Youtube o bé d’activitats on l’aforament es troba limitat.

Segon.- Suspendre la concessió de llicències d’activitats culturals, lúdiques i festives en domini públic en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Tercer.- Respecte aquelles activitats culturals, lúdiques i festives, desenvolupades en el terme municipal de Badalona, de caràcter privat, en les que també es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, recomanar la seva suspensió quan sigui possible o, de no ser-ho, el seguiment estricte de les mesures ordenades per la Generalitat de Catalunya per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, a les que aquest ban resta condicionat.

Quart.- Instar a la ciutadania de Badalona a seguir amb les mesures genèriques de protecció per prevenir el contagi de la COVID-19: portar mascareta; rentar-se les mans freqüentment; mantenir la distància de seguretat amb altres; i, ventilar els espais tancats, entre d’altres.

Cinquè.- La durada d’aquestes mesures s’estableix des del moment de la seva signatura fins les 23:59 hores del dia 22 d’agost de 2021, sense perjudici de l’avaluació continuada de les mateixes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Badalona, 16 d’agost de 2021