Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol la verificació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

La necessitat d’aquesta modificació puntual de les normes es justifica per l’obligatorietat de resoldre els problemes d’accessibilitat a tots els llocs i edificis segons disposen les normatives vigents per tal que tots els edificis existents en l’àmbit municipal de Badalona puguin adaptar-se a les exigències mínimes d’un nivell de confort i d’habitabilitat que, d’altra banda, legalment ja és obligatori.

Aquesta modificació amplia les possibilitats d’incloure elements de comunicació vertical en espais que, segons la seva normativa vigent, no són edificables: patis, espais lliures, i altres superfícies no edificables de les parcel·les privades per garantir el compliment de la supressió de barreres arquitectòniques.

La modificació puntual de les normes del PGM abasta només l’àmbit de Badalona i es formula per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona. Es proposen els canvis necessaris en les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità que permetin assolir les condicions adequades i normativament actualitzades en matèria d’accessibilitat i barreres arquitectòniques exclusivament aplicables al municipi de Badalona.

La Modificació s’efectua als articles 223 i 228 de la Secció 1a de les Normes Urbanístiques, precisament, perquè serà aplicable a tots els tipus d’ordenació, ja sigui alineació a vial, volumetria específica o edificació aïllada. Aplicable, per tant, als paràmetres comuns de tots els tipus d’ordenació i totes les claus urbanístiques. A l’article 223, s’afegeix als elements tècnics dels edificis els elements de comunicació vertical, que després s’especificarà la seva regulació en l’article 228, permetent la modificació o inclusió de nous elements de comunicació vertical en l’espai no edificable de les parcel·les.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021