Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 29 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 29 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 29 de juny a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de juny té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió de la senyora Araceli Cruz González del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

2. Aprovar l’acta número 9, corresponent a la sessió ordinària de 25 de maig de 2021 i l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de juny de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) del viari i construccions del suburbi occidental de Baetulo situades al carrer Coll i Pujol núm. 1-19, soterrani -2 de Badalona.

4. Aprovació de la verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per la ordenació dels espais públics i equipaments de l’antic escorxador de Badalona.

5. Desestimar la sol·licitud de Declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de part de l’antiga fàbrica Mobba, atès l’informe de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

7. Aprovar reconèixer el crèdit a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, per un import total de 10.208,23 euros, la despesa i la factura corresponent actuació d’emergència substitució del clavegueram i reasfaltat del carrer Fluvià entre Pl. De l’Oli i Av. President Companys.

8. Aprovar reconèixer els crèdits a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, amb i de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA, per un import total de 30.108,53 i 12.159,96 euros, respectivament, derivat de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent i autoritzar i aprovar la despesa corresponent.

9. Es porta a la consideració del ple l’acord d’adjudicació de la concessió demanial per a la construcció d’un aparcament subterrani.

10.Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

11. Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

12. Aprovació d’ajustos en les prescripcions d’intervenció vigents de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les 3 xemeneies i la sala de turbines als termes municipals de Badalona de Sant Adrià de Besòs.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

13. Modificació pressupostària per una subvenció finalista 2021, Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona.

14. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de maig de 2021.

15. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 3 de juny de 2021, de modificació de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent, en compliment del seu dispositiu novè.

16. Designar el representant de l'Ajuntament a la Junta General de Marina de Badalona, SA, que s'ha de celebrar amb caràcter d’Universal pel proper 30 de juny de 2021 i en la Junta General Ordinària i Extraordinària convocada pel proper 30 de juny de 2021.

17. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit a favor de les empreses ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS MULTIMEDIA, CAROD MUNIESA, SL , CASAL BADOSA &CANO DESANDES, SL, COMERCIAL ANA TECNOLOGIA EN SOLDADURA SL, DUERTO SL, GENERALI ESPAÑA, SA SEGUROS Y REASEGUROS, HERMES COMUNICACIONS, SA, INSTITUT OBERT DE CATALUNYA, J J GOMEZ Y J AGUILERA, SCP, JUSMER, SL, MYC 5, SL , FRANCISCO ORTEGA GALIANO, TERRON & BAIGES ASSOCIATS, S.L per un import total de 20.044,77 euros, derivat de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors pel pagament de factures que corresponen a serveis prestats de forma satisfactòria, i no pagats en l’ exercici corresponent.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

18. Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

19. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en prorroga de 2019 i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança).

20. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes).

21. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions llars d’infants).

22. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Amortització anticipada de crèdit del programa PCL de la Diputació de Barcelona).

23. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista fundació FUNDISOC).

24. Recuperació possessòria del camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el Camí de la Carrerada.

25. Convalidar i Continuar amb la tramitació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de TAXI AMIC,SL, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda pel període comprés del 13 al 31 de desembre de 2019,

que correspon als serveis realitzats.

26. Proposta d’acord al Ple per a l’aprovació del calendari per a la tramitació i aprovació de les factures pendents de pagament.

27. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (pagament indemnització a l'empresa FITNESS LLEFIÀ).

28. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga del 2019, i del seu annex d'inversions (PGIC programa general d'inversions DIBA).

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem, en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

2. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC- Avancem per dignificar el barri del Remei.

3. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-Avancem per restablir als dos membres cessats per l'Alcalde com a integrants de la comissió tècnica assessora del patrimoni arquitectònic i cultural de Badalona, així com la creació d'una taula de participació per trobar una solució negociada a l'illa de la Mobba.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant més i millor manteniment àrea de gossos.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant la gratuïtat del telèfon de recollida de mobles vells.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'audiència provincial que el condemna a cinc anys de presó.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per reclamar la resolució definitiva en la gestió de les places d'aparcament del pàrquing Batllòria.

8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Badalona.

9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

10. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.

11. Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de juny de 2021