Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 8 de juny, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 8 de juny, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 8 de juny, a les 18 hores, una sessió extraordinària. Pel context de la pandèmia de la Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple extraordinari del 8 de juny de 2021 té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

1. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes).

2. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança)

3. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions.

4. Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

5. Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de 25 de juny de 2008, per incloure l’activitat de gestió d’obtenció d’habitatges per al programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a favor de l’empresa ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. (ENGESTUR, SA), per un període comprès entre la formalització de l’encàrrec i el 31 de desembre de 2021.

6. Resoldre les al·legacions presentades a l'acord de Ple de data 16 de març de 2021 i aprovar definitivament la modificació del Pressupost vigent i del pla d'inversions plurianual pel període 2021 a 2024.

7. Aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, plecs reguladors, obertura de la licitació per a la seva adjudicació i despesa.

Badalona, 4 de juny de 2021