Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts 25 de maig, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts 25 de maig, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 25 de maig a les 18 hores una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de maig té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

- Presa de possessió del senyor David Antonio Guerrero Férriz del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

- Presa de possessió del senyor Manuel Sorribas i Arenas del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

1 Aprovar l’acta número l’acta número 7, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’abril de 2021 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària de 4 de maig de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Nova aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer.

3. Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

4. Aprovació reconeixement de crèdit de la factura de direcció facultativa de les obres de remodelació del carrer Moll de la Torre entre els carrers Jaume Passarell i carrer Doctor Daudí.

5. Proposta de dictamen per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació de la liquidació i la factura corresponent de les obres de millora de la planta baixa de la Caci.

6. Incoar expedient per a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret per la prestació dels Serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona per part de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (FCCMA,SA).

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

7. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental, de data 13 d’abril de 2020, de modificació del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú.

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) número 003477 de data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

9. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 003922, de data 22 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

10. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

11. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

12. Esmenar l’errada material de transcripció detectada a l’acta de la sessió núm. 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021.

13. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’abril de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic de Badalona, així com també la realització d’altres treballs complementaris relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via pública municipal que són propietat de l’Ajuntament de Badalona.

15. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa ocasionada en concepte d’indemnitzacions per drets d’assistència a sessions de Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana, corresponent a l’exercici 2019, a favor del Sr. José María Molina Martínez, corresponent al pagament de l’import total de ½ dieta de manutenció del dia 13/05/2019 més l’assistència de la sessió del dia 12 de novembre de 2019, no abonat en l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 22/12/2020.

16. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en 2 lots i aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis descrits per part dels seus actuals prestataris pel termini de dos mesos a comptar del dia 01/04/2021 fins al dia 31/05/2021, ambdós dies inclosos, o fins a la formalització del nou contracte que ha de venir a substituir-lo.

17. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per aprovar la factura número EMIT-643 de data 15 de juliol de 2019, meritada per l'execució del contracte d’assegurança d’accidents per a la 40a Cursa Popular Ciutat de Badalona de l'any 2019 (Cursa del Dimoni), a l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA, per import de 2.964,89 euros.

18. Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Fundació Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

19. Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció 2020 de l’entitat Club de Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), per un import total de 556,88.- € (IVA inclòs), quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent al període que va de l’1 de gener al 2 de març de 2019 i la despesa corresponent.

21. Reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’assegurança d'accidents per als diversos actes de què consta l’activitat de la Cavalcada de Reis 2020-21: Arribada dels Reis, Campament Reial 2021 i Fàbrica de Joguines.

22. Tramitació i aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes educació Pla Entorn).

23. Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de

2021, en pròrroga de 2019.

II.- Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

24. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020.

25. Aprovar la recuperació possessòria del Camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada.

26. Aprovació de l’acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP, relatiu al complement retributiu de productivitat especial rendiment, pels exercicis 2021 i 2022.

27. Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Helena Bayo Delgado a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora del barri de Sant Crist.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la immediata neteja, desinfecció, condicionament i reobertura del centre cívic i l’oficina municipal de districte de la Colina.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de JxCat, En Comú Podem, ERC-Avancem, PSC, Guanyem Badalona en Comú, per la pacificació del carrer Francesc Layret.

7. Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú, per demanar la implementació de mesures per la regulació d'habitatges com a pisos turístics a la ciutat de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 de maig de 2021