Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona

Moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea metropolitana de Barcelona.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Que l’Ajuntament de Badalona assumeix com a propi el compromís i insta a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la resta de municipis metropolitans a col·laborar per a:

• Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026 pel seguiment de les àrees estratègiques i el desenvolupament de les accions en el territori metropolità la vigilància, prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.

• Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que es necessari controlar, així com de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica a l’àmbit metropolità per tal d’endegar seguidament i amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat de l’aire.

• Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica.

• Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, tan al web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità per a publicar l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment.

Segon.- Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, a la resta d’ajuntaments metropolitans, al Parlament de Catalunya, així com a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021