Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts, 23 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts, 23 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 23 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de febrer té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2021 i l’acta número 2, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Proposta d’ aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, dividit en dos lots, per part dels seus actuals prestataris pel termini màxim de 3 mesos a comptar del dia 01/01/2021 i fins el 31/03/2021, ambdós dies inclosos.

3. Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny, 5-7 de Badalona

4. Aprovar la verificació del Text refós del PE d’ordenació volumètrica a la parcel·la del carrer Seu d’Urgell 77, i Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases.

5. Aprovació provisional del Pla especial de concreció volumètrica a l’àmbit de la carretera de Pomar.

6. Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI.

7. Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Montigalà per a l’ampliació d’usos permesos al polígon F, que ocupa tota l’illa delimitada pel passeig d’Olof Palme, l’avinguda de la Comunitat Europea, el carrer de Paquita Borràs i el carrer d’Anna Tugas, de 45.000 m2 de superfície.

8. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

9. Aprovar inicialment el text del reglament del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona (CPSCB).

10. Acordar la continuïtat de prestació del Servei de Neteja Viària, Recollida de Residus i Gestió de Deixalleries fins a l’atorgament del nou contracte que reguli el servei.

11 Donar compte de la resolució de l’Alcalde de 3 de febrer de 2021 d’execució de mesures cautelars 97/2020 -A (que provenen del Procediment abreujat 284/2020), on estima la sol·licitud de la part demandant, NIVEL 10 MOVING SOUND SL i, en conseqüència, s’acorda el pagament de la quantitat de 25.293,05 €, corresponent a la suma dels imports de totes les factures presentades que es deuen pels serveis prestats.

12. Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa VIROT NATURA pel Servei "Descobrim la Serralada de Marina".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L., pel servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware i corresponent al període de l'1/10/2020 al 31/12/2020 (Quart trimestre 2020).

14. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

15. Tramitació i aprovació de diverses modificacions del pressupost municipal de 2021 en pròrroga del de 2019.

16. Proposta de Resolució per la Justificació de la Subvenció Finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació Esportiva Badalonès CIF: G 61111282 per la promoció del bàsquet.

17. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ULTIMATE PLAN, SL.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ENGESTUR SA, NIF:A58187725 , pels treballs de construcció de l’estadi municipal que li va encarregar el ple de l’ajuntament en data 22 de gener de 2015.

19. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (Escoles Bressol).

20. Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de factura de l’encàrrec de gestió per a les obres de millores urbanes.

21. Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019.

22. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa UNIDAD QUIMICA, SL.

23. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost de 2021 en pròrroga de2019 (departament d’ocupació).

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú pel suport al raper Pablo Hasél.

2. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel recolzament al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

3. Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem Més i En Comú Podem a favor d'establir una moratòria en relació a l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba.

4. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Guanyem Badalona En Comú per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line.

5. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya denunciant la paràlisi del Govern Municipal.

6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem de suport a l'amnistia.

7. Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona per la defensa de l'ús exclusiu dels carrils bici pel trànsit de bicicletes.

8. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i En Comú Podem per reclamar al govern municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 19 de febrer de 2021