Twitter Facebook Instagram Youtube

Ajuts Covid19 autònoms i microempreses

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària del passat divendres 6 de novembre va aprovar diferents propostes de modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019. Entre aquestes propostes hi ha la modificació de despeses “Ajuts COVID19 autònoms i microempreses” per import d’1 milió d’euros.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària del passat divendres 6 de novembre va aprovar diferents propostes de modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019. Entre aquestes propostes hi ha la modificació de despeses “Ajuts COVID19 autònoms i microempreses” per import d’1 milió d’euros.

La modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019, que inclou la modificació abans esmentada ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària del passat divendres 6 de novembre va aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a les empreses amb seu social a Badalona, dels sectors afectats per la suspensió de l’activitat a conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia del Covid19, per concurrència no competitiva.

Els ajuts tenen com objecte pal·liar els efectes econòmics i socials que tindran les mesures aplicades sobre les empreses afectades. Davant del risc de pèrdua de llocs de treballs l’Ajuntament vol incentivar el manteniment dels mateixos mitjançant un ajut econòmic que faciliti el pagament de les despeses de lloguer dels locals, subministraments i pagament de les quotes d’autònoms, així com dotar de liquiditat per al funcionament i bona marxa de les microempreses i autònoms.

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents, amb un import màxim tal com es detalla a continuació:

- Import màxim de 750 euros per ajut concedit a aquells autònoms o microempreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya.

- Import màxim de 500 euros per ajut concedit a aquells autònoms o microempreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació únicament de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya.

a) Quota de la seguretat social del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) del mes d’octubre i/o novembre.

b) Despeses de lloguer del local comercial del mes d’octubre i/o novembre.

c) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances del mes d’octubre i/o novembre.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses de l’IVA i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El període subvencionable de les despeses reconegudes seran els mesos d’octubre i novembre 2020, motivat pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat, i pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de la Generalitat, per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

L’aprovació inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics van ser aprovades amb el vot favorable del grup municipal del Partit Popular i les abstencions dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC.

Badalona, 9 de novembre de 2020