Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 6 de novembre de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 6 de novembre de 2020.

Aquest divendres es va celebrar una sessió extraordinària per via telemàtica amb els assumptes que varen quedar pendents del ple ordinari del 27 d’octubre

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va celebrar el passat divendres 6 de novembre de 2020, a partir de les 10.30 hores, una sessió extraordinària que va incloure, entre d’altres, els assumptes que varen quedar pendents en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona de data 27 d’octubre de 2020 que es va aixecar a les 21 hores, per donar compliment a l’estat de toc de queda.

Ajuts Covid19 autònoms i microempreses

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària del passat divendres 6 de novembre va aprovar diferents propostes de modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019. Entre aquestes propostes hi ha la modificació de despeses “Ajuts COVID19 autònoms i microempreses” per import d’1 milió d’euros.

La modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019, que inclou la modificació abans esmentada ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària del passat divendres 6 de novembre va aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a les empreses amb seu social a Badalona, dels sectors afectats per la suspensió de l’activitat a conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia del Covid19, per concurrència no competitiva.

Els ajuts tenen com objecte pal·liar els efectes econòmics i socials que tindran les mesures aplicades sobre les empreses afectades. Davant del risc de pèrdua de llocs de treballs l’Ajuntament vol incentivar el manteniment dels mateixos mitjançant un ajut econòmic que faciliti el pagament de les despeses de lloguer dels locals, subministraments i pagament de les quotes d’autònoms, així com dotar de liquiditat per al funcionament i bona marxa de les microempreses i autònoms.

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents, amb un import màxim tal com es detalla a continuació:

- Import màxim de 750 euros per ajut concedit a aquells autònoms o microempreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya.

- Import màxim de 500 euros per ajut concedit a aquells autònoms o microempreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació únicament de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya.

a) Quota de la seguretat social del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) del mes d’octubre i/o novembre.

b) Despeses de lloguer del local comercial del mes d’octubre i/o novembre.

c) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances del mes d’octubre i/o novembre.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses de l’IVA i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El període subvencionable de les despeses reconegudes seran els mesos d’octubre i novembre 2020, motivat pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat, i pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de la Generalitat, per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

L’aprovació inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics van ser aprovades amb el vot favorable del grup municipal del Partit Popular i les abstencions dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC.

Moció a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament, a instaurar diferents punts de recàrrega públics (ràpids i semiràpids) a la ciutat, ara per ara només n’hi ha a Montigalà i a promoure que qualsevol vehicle elèctric disposi d’un punt de recàrrega allà on aparqui habitualment (punt de recàrrega vinculat).

SEGON.- Instar a l’Ajuntament, a què reservi les places d’aparcament més properes a l’entrada d’edificis oficials (ajuntament, museu, equipaments esportiu...) als vehicles eficients o de baixes emissions, així com incentivar-les entre les empreses privades de serveis (centres comercials, d’oci o esportius).

TERCER.- Instar a l’Ajuntament, a adherir-se a l’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicles elèctrics, dins del pla estratègic PIRIVEC, que permet que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança.

*QUART.- Instar a l’Ajuntament, a facilitar les operatives i els horaris a aquelles empreses de distribució de mercaderies, missatgeria o similars que realitzin les seves tasques amb una flota de vehicles de 0 emissions locals, bonificant-los instant a l’Ajuntament de Badalona a promocionar entre les empreses i pimes de la ciutat els ajuts en renovació de les flotes amb vehicles elèctrics que té convocats l’AMB.

CINQUÈ.- Instar a l’ajuntament a actualitzar el seu pla de desplaçament d’empresa i a revisar i ampliar, si cal, els punts de recàrrega en els aparcaments municipals.

SISÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als vehicles elèctrics (purs BEV, d’autonomia extensa REEV), els híbrids endollables (PHEV) i els d’hidrogen (HICEV) amb una restricció de 2 hores.

SETÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als turismes que tinguin etiqueta 0 i el 50% per als turismes amb etiqueta ECO.

VUITÈ.- Bonificar un 10% l’Impost d’Activitats Econòmiques a les empreses que realitzin o disposin d’un Pla de desplaçament d’empresa (PDE) i que en demostrin la seva aplicació acreditant accions anuals amb la presentació de la factura corresponent a la despesa realitzada. L’import d’aquesta bonificació no hauria de ser superior al 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior.

NOVÈ.- Instar a l’Ajuntament, a què quan renovi vehicles de la flota municipal o els plecs de contractació inclogui criteris de mobilitat elèctrica i baixes emissions.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Executar les propostes incloses en el Pla d’Inversions Municipal que han de veure amb la millora i la construcció d’equipaments clau per la ciutat.

2. Impulsar línies efectives en la recerca i aprofitament dels recursos d’organismes supramunicipals que poden estar a disposició de l’actualització i construcció d’equipaments per la ciutat.

3. Impulsar un gran acord de ciutat per la definició i elaboració d’un Pla d’equipaments que posi sobre el plànol de Badalona totes les inversions i decisions que requereix la ciutat. Tant de la millora i actualització de les instal·lacions i equipaments existents com de la necessitat de nous equipaments.

4. Convocar, una comissió de treball, i d'avaluació i seguiment, amb representants dels partits polítics, tècnics, entitats i persones interessades per a definir les bases d'un procés participatiu que acompanyi la redacció del Pla Local d'Equipaments

5. Iniciar el procés participatiu per a l'elaboració del Pla Local d'Equipaments que impliqui la ciutadania, tant a títol individual com associacions i col·lectius, amb representativitat de tots els àmbits de l'associacionisme de la ciutat, personal tècnic de l'ajuntament i representants polítics.

6. Informar dels acords d’aquesta moció a totes les Federacions ciutadanes presents a Badalona (d'Associacions de Veïns, de Dones, esportives, de Famílies, i altres) al Consell de la Joventut, a la Taula de la Mobilitat, a la Coordinadora d’entitats de Cultura Popular i Comissió de Festes.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Establir un sistema de subvencions directes al sector que contemplin ajudes mínimes de 500 euros per establiment afectat, de manera que la partida d’ajudes proposada pel govern municipal hauria d’ascendir fins a situar-se entre els 500.000 i els 750.000 euros

SEGON.- Realitzar una campanya informativa de suport al comerç i la restauració de proximitat, per xarxes socials i en suport físic als fanals de Badalona, aprofitant el contracte municipal de publicitat

TERCER.- Exonerar de forma transitòria (vinculat a l’evolució de les restriccions i l’economia) les taxes municipals a bars i restaurants fins al 31 de desembre de 2020, i durant tot l’any 2021.

QUART.- Estudiar la creació d’un sistema de vals municipals per consumir a bars i restaurants de Badalona

CINQUÊ.- Crear un espai de col·laboració entre empreses i cooperatives locals de distribució per posar-los en contacte amb el sector de la restauració local per agilitzar les col·laboracions i potenciar, mitjançant l’IMPO, la contractació de persones aturades

SISÈ.- Crear una ajuda econòmica, a partir de l’1 de gener, per al pagament de lloguers dels establiments de restauració i hostaleria afectats, compatible amb les regulacions que puguin arribar d’altres administracions.

SETÈ.- Garantir informació, inspecció i sanció per part de la Guàrdia Urbana dels establiments que no compleixin les mesures.

VUITÈ.- Consensuar totes aquestes mesures amb els gremis i associacions dels establiments afectats.

NOVÈ.- Fer extensiva a marxants, paradistes de mercats municipals i comerciants de Badalona l’exoneració de forma transitòria de les taxes municipals fins al 31 de desembre de 2020 i durant tot l’any 2021. Així com establir de forma urgent espais de diàleg permanents amb aquests sectors que també s’han vist afectats per les restriccions per tal d’estudiar altres mesures que ajudin a la recuperació de la seva activitat.

DESÈ .- Traslladar aquests acords a la Federació d’Empresaris de Badalona, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona a l’Associació de locals d’Oci i Restauració de Badalona La Forquilla, a tots els establiments de restauració o hostaleria de la ciutat, a l’Associació de Marxants de Badalona, a l’Associació de comerciants de Badalona i a tots els paradistes dels mercats municipals.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

La moció proposa els següents acords:

1. Reclamem que la Generalitat reconegui el projecte funcional de la zona de les 3 Xemeneies al voltant de la creació del “Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau” (HUB) com un projecte amb voluntat de ser un referent local, nacional i internacional. En aquest sentit, cal urgentment un acord polític ampli que acceleri la negociació amb les institucions que han de facilitar el projecte funcional “HUB” i la seva execució. A més, aporta grans oportunitats al territori amb una potent oferta de Formació i Qualificació Professionals, a través de l'Institut Politècnic del Besòs.

2. L’Ajuntament de Badalona es compromet a presentar conjuntament amb Sant Adrià del Besòs, a través de la fórmula que sigui més efectiva, el projecte funcional del HUB al programa Next Generation EU, que té per objectiu recolzar els estats membres de la Unió Europea a la seva recuperació i resiliència, rellançant la seva economia davant la crisi actual.

3. Proposem la CACI com a equipament públic de referència provisional, on iniciar el projecte funcional “HUB” sense haver d’esperar a l’execució del sector del PDU i, per tant, accelerant el seu inici i alhora dinamitzant el propi edifici com a espai emblemàtic de Badalona, en el termini de 5 anys. Amb tot, seguim apostant pel projecte del Museu del Còmic, encara pendent d’executar per la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

La moció proposa els següents acords:

1. Reclamar al Govern Municipal l’aplicació de totes les mesures al seu abast, tant en l’oferta i les prestacions públiques, com en el mercat privat, per a garantir l’accés a una solució habitacional digna, l’accés a la vivenda per a les famílies acampades i per a qualsevol altra família que es pugui trobar en aquesta situació. Si la solució habitacional no és immediata, cal proporcionar una solució provisional, mentre es troba la definitiva

2. Garantir per part del Govern Municipal les mesures de caràcter provisional i temporal, necessàries per a assegurar alternatives habitacionals mentre arriba la solució, de manera que cap més persona demandant d’habitatge es vegi obligada a viure al carrer, en un vehicle o en altres circumstàncies similar

3 Reclamar el compromís de totes les administracions públiques mesures perquè facin efectiva la llei 24/2015 i aturar la corba dels desnonaments de forma urgent.

4 Demanar al govern de l’Estat un Reial Decret Llei urgent amb una moratòria, mínima fins a 31 de desembre de 2021, de tots els desnonaments de famílies vulnerables, sigui quin sigui el motiu de desnonament.

5. Reclamar a totes les administracions, que tinguin competència en matèria d’habitatge, que activin ajuts econòmics urgents suficients que evitin que el cost social de les mesures de protecció del dret a l’habitatge sigui assumit per famílies o petits tenidors.

6 Comunicar aquets acords a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Marea Pensionista, Sindicats més representatius, FEB, FMC, ACM i al Govern de la Generalitat i de l’Estat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Moció per rectificar l'acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud i de la treballadora de Marina Badalona, per que se'ls readmeti immediatament.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per rectificar l'acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud i de la treballadora de Marina Badalona, per que se'ls readmeti immediatament.

La moció proposa els següents acords:

1. Que el govern local doni explicacions de com ha pogut prendre aquesta decisió de deixar el Consorci sense gerència, sense haver estat consensuada amb la Generalitat atès que a la Comissió Executiva del 14 d’octubre no es va informar d’aquesta decisió sinó que es va expressar la necessitat de tot el contrari: que el gerent provisional continués desenvolupant la seva tasca mentre durés el procés de selecció definitiu.

2. Que vista la situació de vulnerabilitat a la que el govern local està abocant el Consorci Badalona Sud, aclareixi quin projecte de futur planteja per aquest ens que desenvolupa una tasca imprescindible en una de les zones més pobres de la ciutat, treballant per combatre les desigualtats i dignificar la vida de totes les veïnes i veïns en pro de la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

3. Que el govern tingui en compte que el perfil professional i el treball directiu realitzat durant aquest temps pel Sr. Ramón Sanahuja i Vélez és imprescindible per seguir mantenint el funcionament del Consorci, els seus programes i tota la tasca que desenvolupa.

4. Que es torni a contractar al Sr. Ramón Sanahuja i Vélez com a gerent del Consorci Badalona Sud fins al nomenament definitiu del nou gerent per tal que aquest Consorci continuï treballant per la integració social i la qualitat de vida de les persones. Que torni a ser readmès immediatament, i el reparament obstatiu al pagament de la nòmina dels treballadors del Consorci Badalona Sud resti sense efectes.

5. Que el govern local doni explicacions de com s’ha pogut produir l’acomiadament de la treballadora Eva Gómez Romanillos, de molt males maneres i de forma improcedent, i sense cap autocrítica per part de la direcció de Marina Badalona.

6. Que la treballadora Eva Gómez Romanillos sigui readmesa immediatament a la societat Marina Badalona.

7. Que es convoqui de manera urgent i extraordinària el Consell d’Administració de Marina Badalona per tractar aquest acomiadament, tal com han registrat formalment tots els grups de l’oposició.

8. Que la societat Marina Badalona, així com el mateix Ajuntament de Badalona, totes les societats i organismes municipals actualitzin els protocols de comunicació amb criteris no sexistes i es dotin tots d’un Pla d’Igualtat Intern.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb el vot en contra del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 9 de novembre de 2020