Twitter Facebook Instagram Youtube

S’aprova el conveni de col·laboració per a la delegació de competències a l’AMB per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

S’aprova el conveni de col·laboració per a la delegació de competències a l’AMB per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

L’aportació municipal per a aquest conveni, amb una durada anual, és de 69.904 euros

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent celebrada aquest dilluns 21 de setembre el Conveni de col·laboració per a la delegació de competències a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda del municipi de Badalona.

L’ Ajuntament de Badalona renova des del dia 1 d’octubre de 2020 al dia 30 de setembre de 2021 la delegació de competències en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a la gestió del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Per a la prestació efectiva del servei l’Àrea Metropolitana de Barcelona té previst continuar gestionant la prestació d’aquest servei mitjançant la licitació realitzada pel Consell Comarcal del Barcelonès, mantenint la modalitat de gestió externa, en el marc de la contractació adjudicada, amb vigència fins final de setembre de 2021.

El cost global del servei es finançarà tal i com s’ha anat finançant els darrers anys, tal i com s’especifica a continuació:

- Cada usuari i acompanyant abonarà per viatge el preu vigent del bitllet senzill dels transports urbans metropolitans, abonament que es farà directament al transportista.

- Les despeses que es derivin de la contractació del servei, un cop descomptats els imports rebuts pels transportistes directament dels usuaris, seran abonades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona finançarà el cost d’aquest servei amb les aportacions municipals que rebi a l’efecte, a les que s’incorporaran les possibles aportacions que es puguin rebre del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Barcelona.

L’aportació municipal per a l’Ajuntament de Badalona per a aquest conveni, amb una durada anual, amb vigència des del dia 1 d’octubre de 2020 fins al dia 30 de setembre de 2021 ha quedat inicialment quantificades en els següents imports màxims, sense alteració dels imports fixats per a les darreres anualitat:

Ajuntament de Badalona 69.904,- €

Pel que fa aquest import, es desglossa en les quantitats següents d’acord amb els corresponents exercicis pressupostaris:

- Pressupost 2020: 17.476,00 euros.

- Pressupost 2021: 52.428,00 euros.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de setembre de 2020