Twitter Facebook Instagram Youtube

Verificació del nou text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona

Verificació del nou text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la verificació del nou text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona.

L’objecte del Pla especial és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del Moll de Ponent, integrant una bona solució arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el seu proindivís. El text refós es redacta per complir amb les determinacions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

L’ordenació definitiva del conjunt del Moll de Ponent, després de fer les comprovacions amb diferents opcions mitjançant els estudis d’impacte i integració paisatgística, és la de proposar un ritme de torres d’11 plantes, de 17 a 20 m. de front a mar i profunditat de 29 i 32 perpendicular a mar, col·locades damunt una planta baixa que ocupa tota la parcel·la de banda a banda, i una profunditat de 23 m. Els volums així col·locats formen uns porxos de 7 i 9 m. alternats que donen un ritme d’ombres i clars com a part integrant del passeig del Moll de Ponent.

Es proposen dues alternatives que puguin ser compatibles entre si, per donar una certa flexibilitat al desenvolupament, que en el tràmit de llicència, el reglament permet seguir o una alternativa o l’altra.

- La primera alternativa seria l’ordenació en torres, amb un espai entre torres d’uns 24 m.

- La segona manté l’ordenació de les torres amb les mateixes distàncies que a la primera alternativa i a l’illa entre el carrer Tortosa i el de les Cosidores es fa una volumetria mixta, formada per una torre igual a les de la resta d’illes, i un volum més baix, de 7 plantes, damunt de la planta baixa, alineada al carrer Maristany.

La nova ordenació volumètrica resol tots els punts crítics del planejament vigent, que presentava una imatge molt compacte i alguns dels habitatges tenien una sola façana i ventilaven mitjançant patis. L’ordenació resultant fa que totes les parcel·les mantinguin un ritme de buits i plens, aconseguint la millora tipològica, la ventilació natural, un bon assolellament i la bona orientació per a tots els habitatges. A l’hora d’obrir visuals del front a mar dels barris situats al darrere d’aquest terrenys.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020