Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona del 21 de juliol de 2020

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona del 21 de juliol de 2020.

S’aprova la convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel COVID-19 a Badalona per un import d’1.570.000€ euros per a l’exercici 2020-2021

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel COVID-19

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de juliol de 2020 les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona, per concurrència no competitiva, destinades a ajuts econòmiques a autònoms i micro pimes afectades pel COVID-19, durant l’exercici 2020.

L’Ajuntament de Badalona amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte de facilitar la reactivació econòmica del petit teixit empresarial de la ciutat i afavorir la seva estabilitat i el foment de l’ocupació, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts econòmics dirigida a facilitar la represa de les activitats econòmiques de la ciutat que han patit de forma significativa l’impacte de les mesures que s’han establert fruit de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

L’import màxim corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics és de 1.570.000€ euros, per a l’exercici 2020-2021 amb el finançament del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits:

1. Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020 de l’estat d’alarma.

2. Tenir la seu social al municipi de Badalona

3. En el cas d’autònoms: haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. (inclou disminució d’ingressos del 75% respecte els 6 mesos anteriors d’activitat)

4. En cas de micro empresa:

    -Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior a 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.

    -Haver suspès la seva activitat presencial o tancat al públic pel mateix Decret o les seves posteriors modificacions

5. No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

6. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

7. Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.

8. Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents amb un màxim de 350 euros per ajut concedit.

a) Despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la COVID-19.

b) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances, amb un màxim de 6 mesos des de la implantació de l’estat d’alarma.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Prèviament, abans dels Ple extraordinari, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acompanyat per la segona tinenta d’alcaldia, Cristina Agüera, ha presentat els detalls de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament d’aquestes subvencions en una roda de premsa conjunta del govern i dels grups municipals.

Aprovació inicial de les Bases específiques que han regir la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’activitats i casals d’estiu 2020

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat les Bases específiques que han regir la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a la realització d’activitats i casals d’estiu 2020.

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar les associacions i entitats que hagin organitzat activitats i casals durant aquest estiu 2020. La incertesa generada pel confinament havia posat en dubte la celebració d'alguns d'ells i s'ha cregut necessari ajudar les entitats promotores i/o organitzadores.

Dintre de les bases a més s'ha tingut present la dificultat que tenen alguns centres singularment com els d'Educació Especial i els que es celebren en Centres d'alta o màxima complexitat adequant els imports de la subvenció fins a un 70% per als Centres d'Educació Especial i fins a un 60% en els de major complexitat front el 50 % dels centres ordinaris.

L’import destinat és de 40.000 euros, amb un màxim de 2.000 euros per Casal.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de les Bases específiques que han de regir la convocatòria de subvencions destinades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que s’hagin vist afectades pel COVID-19

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les bases específiques que han de regir la convocatòria de subvencions per concurrència no competitiva destinades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que s’hagin vist afectades pel COVID-19.

L’objecte és regular la concessió d’ajuts, de caràcter puntual, a les Llars d’Infants de titularitat privada de la ciutat de Badalona que participen en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys, i que donada la pandèmia COVID-19 han vist interrompuda la seva activitat, ha estat modificat el seu funcionament, condicions i utilització dels espais, i les ràtios amb les quals han d’atendre els infants a partir del requisits i criteris establerts per a la seva reobertura per causa de l’estat d’alarma i altres disposicions sanitàries decretades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya

Aquestes subvencions segueixen la mateixa línia que els ajuts econòmics a pimes i autònoms ja que les Llars d'Infants privades són Pimes que també han sofert els mateixos problemes que altres empreses durant el confinament, algunes de les quals estan passant per seriosos problemes econòmics que dificulten la seva continuïtat. Aquests centres donen un servei fonamental a les famílies de Badalona ja que l'oferta pública és insuficient per cobrir la demanda i sense l'oferta privada moltes famílies badalonines no podrien conciliar la vida familiar i laboral.

L’import destinat és de 60.000 euros, amb un màxim de 2.300 euros per centre.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 21 de juliol de 2020