Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona

Moció per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1.- Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnat vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen –tipus “C”-). Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació, criteris per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i arreu del territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta detecció de la manera més àgil i eficient.

2. Aumentar la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE tipus “B” o “C”). Acordant, amb el Departament d’Educació, aumentar la reserva de places per alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2020-21 i cursos posteriors. No incrementar aquesta reserva dificultarà molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.

3. Estendre la reserva de places per alumnat vulnerable al primer trimestre de curs per facilitar que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, pugui incorporar-se a un centre amb baixa segregació.i

4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable. Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. El percentatge d’alumnat vulnerable detectat a P3 hauria de ser com a mínim de la mitjana de Catalunya (8,6%) i idealment s’hauria d'apropar al percentatge d’infants i joves que viuen sota risc de pobresa a Catalunya, que els últims anys es troba en un 30%.

5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matrícula viva a la OME. Si alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no se’l convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora de termini en les OME. Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i protocols acordats amb Serveis Socials, EAP i inspecció.

6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera.

Aquests serveis s’han d’oferir des de la Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquest servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius.

7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent.

Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent amb una oferta inicial que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de tal manera que la repartició posterior de l’alumnat fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres.

Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es compromet a:

8. Elaborar i desplegar un Pacte Local Contra la Segregació Escolar del municipi amb el suport de forces polítiques i la comunitat educativa. D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.

9. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, a la Fundació Jaume Bofill, entitat que estudia la segregació escolar i les mesures per reduir-la, a FAMPAS, als centres educatius de la ciutat i als membres del CEM.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juliol de 2020