Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat de l’Ajuntament de Badalona en relació amb el coronavirus

Comunicat de l’Ajuntament de Badalona en relació amb el coronavirus.

Serveis mínims a l’Ajuntament de Badalona fins al 31 de març

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha signat aquest diumenge 15 de març el decret que recull les mesures urgents d’adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de l’excepcionalitat de la situació d’alarma decretada pel Govern del l’Estat per la pandèmia de l’extensió del coronavirus i la seva repercussió a la Corporació municipal.

Aquest decret disposa els serveis mínims municipals fins al dia 31 de març. El decret assenyala que es fa necessària la determinació dels serveis que es consideren essencials per garantir la continuïtat de la seva prestació per part de l’Ajuntament de Badalona dins del seu àmbit de competències mentre duri l’estat d’excepcionalitat.

El Pla Bàsic d’Emergència Municipal de Badalona, relatiu a les actuacions en el marc de la protecció civil considera com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi els serveis de salut, seguretat, protecció civil, subministraments bàsics i sanejament i altres serveis per al desenvolupament de l’activitat

La situació d’excepcionalitat i emergència exigeix una redistribució dels efectes materials i personals de l’Ajuntament de Badalona per dirigir més recursos a les accions que directament han d’incidir en la protecció de la salut i la seguretat, així com assegurar el correcte funcionament dels serveis municipals. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Badalona contribueix en la lluita contra la propagació de la pandèmia i redueix els riscos sanitaris del seu personal i de la resta de la ciutadania.

Per aquesta raó s’ha acordat restringir al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, organismes autònoms, empreses municipals i de capital majoritàriament municipal, fundacions i consorcis, sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics essencials.

Es declara que els serveis públics essencials per a la gestió de l’emergència són els següents:

• Guàrdia Urbana

• Protecció Civil

• Salut

• Serveis Socials

• Servei de Planificació i Recursos Humans

• Servei de Comunicació i Imatge

• Departament d’Informàtic i TIC

• Secretaria

• Intervenció

• Tresoreria

• Servei d’equipaments educatius

• Servei d’Espais Públics

• Servei de Llicències d’Obres i Activitats

• Servei de Disciplina Urbanística

• Serveis Financers (Tributs)

• Servei d’Atenció al Ciutadà

• Contractació

• Compres

• Gestió Econòmica

• Mercats

• Cementiris

• Protocol i personal de consergeria imprescindible

El decret indica que són els caps de Servei i els caps de Departament de l’Ajuntament de Badalona i els gerents i directors d’organismes autònoms, empreses municipals, fundacions i consorcis els que estableixen les mesures organitzatives de contingència necessària per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials i protegir la salut de la ciutadania i dels treballadors i treballadores. Per prevenir els contagis s’adoptaran les mesures físiques necessàries per evitar el contacte entre treballadors. El personal no presencial haurà de desenvolupar la seva activitat telemàticament o romandre en situació de disponibilitat en el seu horari de treball ordinari.

Es dispensa del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Badalona, organismes autònoms, empreses municipals, consorcis i fundacions que no treballin en els serveis públics essencials assenyalats anteriorment. Aquests treballadors i treballadores podran treballar via telemàtica o similar des dels seus domicilis on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui possible.

Els serveis d’atenció al públic, a excepció dels serveis que siguin essencials o prestin un servei públic bàsic resten tancats de forma presencial. Es donarà únicament atenció telefònica i electrònica de la realització de les seves activitats.

El decret també posposa la celebració de les proves selectives de tots els processos de selecció i provisió de llocs de treball durant els propers 15 dies; suspèn el ple ordinari del 31 de març; i suspèn la delimitació de zones blaves per a l’aparcament en la via pública.

Badalona, 16 de març de 2020