Twitter Facebook Instagram Youtube

Calendari del contribuent 2020 a Badalona

Calendari del contribuent 2020 a Badalona.

El Govern municipal recomana domiciliar els rebuts per evitar fer cues i evitar recàrrecs

Els terminis de pagament dels rebuts no domiciliats de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2020 queden de la següent manera:

  Del 3 de febrer al 3 d’abril: taxa per manteniment de cementiri municipal; taxa per entrada de vehicles–guals; taxa per ocupació de via pública (taules i cadires); taxa per ocupació de quioscs i marquesines; taxa per reserva d’espai per aparcament i parada de vehicles a la via pública i la primera fracció de la taxa de mercat setmanal.

  Del 19 de febrer al 20 d’abril: impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Del 6 d’abril al 8 de juny: Impost sobre béns immobles (IBI) urbans i Impost sobre béns immobles rústics.

  Del 19 de maig al 20 de juliol: Preu públic de la recollida de residus sòlids urbans.

  Del 3 de juliol al 4 de setembre: segona fracció de la taxa de mercat setmanal i encants.

  Del 18 de setembre al 18 de novembre: Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Per fer el pagament dels rebuts no domiciliats es pot acudir a les entitats financeres col·laboradores i també a través de http://org.diba.cat i https://www.orgt.mobi.

Rebuts domiciliats

Els rebuts domiciliats de la taxa per manteniment de cementiri; la taxa per entrada de vehicles – guals; la taxa per ocupació de via pública (taules i cadires); la taxa per ocupació de quioscs i marquesines; la taxa per reserva d’espai per aparcament i parada de vehicles a la via pública; i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobraran el dia 1 d’abril.

El cobrament de la primera fracció de la taxa de mercat setmanal es farà també el dia 1 d’abril. La segona fracció es cobrarà l’1 de setembre.

L’import de l’IBI rústic es cobrarà l’1 de juny i el rebut anual domiciliat per la recollida de residus sòlids urbans l’1 de juliol.

La domiciliació bancària de l’IBI i de l’IAE té l’avantatge del pagament fraccionat. Els rebuts domiciliats en quatre terminis de l’IBI urbans es cobraran els dies 4 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.

Pel que fa a l’IAE, els rebuts domiciliats en tres terminis es cobraran els dies 1 d’octubre, 2 de novembre i 1 de desembre.

Badalona, 7 de gener de 2020