Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 24 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 24 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà , una sessió ordinària aquest proper dimarts 24 de setembre, a partir de les 18 hores, amb el següent ordre del dia;

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del dia de 30 de juliol de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ ARRIBAS CENTER, S.L. derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de material de jardineria, i no pagats en l’exercici corresponent.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

3. Aprovar la creació Consell de Prevenció Seguretat Ciutadana de Badalona.

4. Donar per verificat el Text refós del Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

5. Donar compte de la resolució de l’alcalde de data 16 de juliol de 2019 de designació dels membres de les comissions informatives de caràcter permanent.

6. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de 5 de setembre de 2019 referent a la substitució de diversos vocals a les comissions informatives de caràcter permanent a petició del Grup municipal del Partit Popular.

7. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 5 de setembre de 2019, referent a la modificació de la composició de la Junta de Portaveus.

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 23 de juliol de 2019 referent al nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors.

9. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 3 de setembre de 2019 referent a la modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

10. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de data 19 de juliol de 2019 referent a la modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

11. Aprovar la rectificació d’errors materials dels acords de Ple de 21.05.2019 AP2109/4696, AP-2019/4692, AP-2019/4697 i AP-2019/4691.

12. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció nominativa atorgada a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit i aprovar les factures del servei de Suport i Manteniment Sistema d'esperes de Q-Matic.

14. Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 7.336,48 €, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i la factura corresponent a les obres de reforma per a corregir les deficiències estructurals en les instal·lacions d'ACS i d'AFCH del poliesportiu Casagemes i en el camp de futbol de Sant Roc.

16. Aprovació de l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de la Mesa General de Negociació de data de 5 d’abril de 2019.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

17. Moció que presenten els grups municipals de Badalona en Comú Podem i Socialista per a la Declaració d’Emergència Climàtica.

18. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

19. Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona En Comú Podem per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

20. Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem en defensa dels drets de la Ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica, i de suport a la tasca dels ajuntaments afectats per la reclamació de la companyia ENDESA efectuada durant el mes d'agost de 2019.

21. Moció que presenten els grups municipals d'ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú en defensa dels drets civils i polítics.

22. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC Avancem-MES per ccanviar el nom actual de "Teatre Principal" pel de "Teatre Margarida Xirgu".

23. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals.

24. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora.

25.Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de suport per a l'anullació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra.

26. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies.

27. Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de reprovació de l’Alcalde Pastor, contra la xenofòbia i la criminalització de col·lectius.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 de setembre de 2019