Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona de 15 de juliol

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona de 15 de juliol.

Aquest dilluns s’ha celebrat la sessió extraordinària del Cartipàs del Plenari Municipal

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc els darrers dimarts de cada mes, a les 18 hores; i que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tinguin lloc quinzenalment, els dilluns a les 10 hores.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol crear les comissions informatives de caràcter permanent següents, que tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la convocatòria del Ple.

1. Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

2. Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori.

3. Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.

Les comissions informatives estaran integrades, cadascuna, pel nombre de regidors i regidores que es detallen a continuació:

President/a: L’alcalde o tinent/a d’alcalde en qui delegui

Vocals:

3 representants del Grup Municipal del Partit Popular.

2 representants del Grup Municipal Socialista

1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

1 representant del Grups Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya–Avancem–MES

1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem.

1 representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona.

Secretari: La secretària de l’Ajuntament o lletrat/a que es designi.

La Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, assumirà les competències que l’art. 116 de la LRBRL, en relació amb l’art. 193 LHL atribueix a la Comissió Especial de Comptes. Es constitueix a aquests efectes per a les esmentades funcions amb tal condició.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Junta de Portaveus

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol constituir, com a òrgan complementari de l'Ajuntament, la Junta de portaveus.

La Junta de portaveus serà presidida per l'alcalde i integrada pels i per les portaveus dels sis grups polítics municipals constituïts:

Grup Municipal del Partit Popular

Juan Fernández Benítez

Grup Municipal Socialista

Rubén Guijarro Palma

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – MES

Àlex Montornès Torrecillas

Grup Municipal Badalona en Comú Podem

Rosa Trenado Sánchez

Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

David Torrents Mingarro

Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

Nora San Sebastián Mingarro

La Junta de portaveus tindrà funcions deliberatòries d'assumptes d'interès general per a la Corporació i serà informada puntualment de les propostes i dictàmens que les comissions informatives elevin al Ple, sense perjudici d'aquells d'altres temes que es consideri adient tractar.

La Junta de portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb caràcter mensual, establint el seu règim en la primera sessió, i amb caràcter extraordinari sempre que l'Alcaldia la convoqui.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels regidors i regidores de la Corporació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol establir els drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal d’acord amb els règims de dedicació exclusiva per l’exercici dels càrrecs que es determinen:

Càrrec

Dedicació

Règim de dedicació

Retribució anual bruta amb dedicació exclusiva (14 mensualitats)

Alcalde/essa

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

61.000,00 Euros

Tinent/a d'Alcaldia

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

56.000,00 Euros

Regidor/a amb delegació

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

56.000,00 Euros

President/a Grup Municipal

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

56.000,00 Euros

Portaveu Grup Municipal

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

56.000,00 Euros

Alcalde/essa

Tinent/a d’Alcalde/essa

Regidor/a amb delegació

President/a grup

Portaveu grup

Parcial

Dedicació mínima de 20 hores setmanals a les tasques pròpies del càrrec

39.500,00 Euros

També s’ha aprovat establir indemnitzacions, per assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, per a aquells regidors i regidores que no tinguin assignada una dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l’acord anterior, en els termes següents:

Òrgan col·legiat

Import brut íntegre per sessió

Per assistències a les sessions plenàries

1.425,49 euros

Per assistència a les Comissions Informatives

712,74 euros

Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus

593,95 euros

Per assistència a d’altres comissions

593,95 euros

La quantitat màxima total anual a percebre per aquests conceptes indemnitzatoris seran per a tots els càrrecs electes, sense dedicació ni exclusiva ni parcial, d’un import de 22.040,98 euros brut anual.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular.

Nombre, característiques i retribucions del personal eventual i directiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu de l’Ajuntament de Badalona, segons es defineix a continuació:

Personal directiu

Núm.

Retribucions anuals brutes

Gerent de Govern

1

85.000,00 Euros

Director/a d’Àmbit

4

75.000,00 Euros

Director/a de Districte

6

50.000,00 Euros

Personal eventual de confiança o especial assessorament

Núm.

Retribucions anuals brutes

Assessor/a Govern

17

42.500,00 Euros

Assessor/a Grup municipal

10

42.500,00 Euros

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular.

Dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol les dotacions econòmiques anuals per als grups municipals constituïts:

Grup municipal

Regidors/es

Euro /regidor/a/dia

Import variable

Import fix

Partit Popular

11

3,25

13.033,44

18.000

Socialista

6

3,25

7.109,15

18.000

Guanyem Badalona en Comú

4

3,25

4.739,43

18.000

Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem - Mes

3

3,25

3.554,57

18.000

Badalona en Comú Podem

2

3,25

2.369,72

18.000

Junts per Catalunya Badalona

1

3,25

1.184,86

18.000

Total

27

--------------------

31.991,17

108.000

Aquestes dotacions no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Els Grups Municipals hauran de portar una comptabilitat especial de la dotació econòmica atorgada i la seva justificació es subjectarà a les Bases d’Execució del Pressupost.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular.

Nomenament dels membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol el nomenament dels membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

Institut Municipal de Serveis Personals

S’ha aprovat la composició del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals que restarà integrat per:

- President: L’alcalde–president, Alejandro Pastor López

- Vicepresident: El regidor/a responsable en la matèria

- Consellers/es:

  3 representants del Grup Municipal del Partit Popular

   1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

  2 representants del Grup Municipal d’ERC–Avancem–MES

  1 representant del Grup Municipal Socialista

  1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

- Secretari/a: La secretària de l’Ajuntament o lletrat/da que es designi

Consell Rector del Museu Municipal

S’ha aprovat la composició del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona que restarà integrat per:

- President: L’alcalde-president, Alejandro Pastor López

- Vicepresident/a: El/la regidor/a responsable en la matèria

- Consellers/es:

  3 representants del Grup Municipal del Partit Popular

   1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

  2 representants del Grup Municipal d’ERC–Avancem–MES

  1 representant del Grup Municipal Socialista

  1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

- Secretari/a: La secretària de l’Ajuntament o lletrat/da que es designi.

Patronat de la Música

S’ha aprovat la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona que restarà integrat per:

- President: L’alcalde-president, Alejandro Pastor López

- Vicepresident/a: El/la regidor/a responsable de en la matèria

- Consellers/es:

  3 representants del Grup Municipal del Partit Popular

   2 representants del Grups Municipal de Guanyem Badalona en Comú

  1 representant del Grup Municipal d’ERC–Avancem–MES

  1 representant del Grup Municipal Socialista

  1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

- Secretari/a: La secretària de l’Ajuntament o lletrat/da que es designi

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Designació de vuit membres per formar part de la societat Marina de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol proposar a la Junta General de “Marina Badalona, SA” el nomenament dels següents membres del Consell d’Administració de la referida societat.

President: Alejandro Pastor López

Consellers/es: Xavier García Albiol

Ramón Riera Macia

Rubén Guijarro Palma

Nora San Sebastián Martínez

Oriol Lladó i Esteller

Àlex Mañas Ballesté

Víctor Ballester Alarcón

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Nomenament dels membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol el nomenament dels membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

Àrea Metropolitana de Barcelona

S’ha aprovat nomenar com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona els següents regidors i regidores:

- Alejandro Pastor López, alcalde i membre nat.

- Miguel Jurado Tejada, designat pel Partit Popular

- Teresa González Moreno designat per Partit dels Socialistes de Catalunya.

- Nora San Sebastián Martínez designada per la coalició Guanyem Badalona en Comú – Esquerra Republicana de Catalunya–Avancem

Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana

S’ha aprovat nomenar el regidor Rubén Guijarro Palma, com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consorci Parc de la Serralada de Marina

S’ha aprovat designar el regidor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona a l’Assemblea General i al Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina.

Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

S’ha aprovat nomenar el regidor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

S’ha aprovat designar l’alcalde Alejandro Pastor López com a representant titular de l’Ajuntament de Badalona davant la Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol; i designar la regidora Teresa González Moreno com a representant suplent de l’Ajuntament de Badalona davant la Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

S’ha aprovat nomenar l’alcalde Alejandro Pastor López, com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada

S’ha aprovat nomenar l’alcalde Alejandro Pastor López, com a representant de l’Ajuntament en el Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann.

Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord

S’ha aprovat nomenar l’alcalde Alejandro Pastor López, com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya

S’ha aprovat nomenar el regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i de la Comissió de Salut Pública del Consorci.

Consorci de Normalització Lingüística

S’ha aprovat nomenar la regidora Helena Bayo Delgado com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística i en el Consell del Centre de Normalització Lingüística de Badalona-Sant Adrià.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

S’ha aprovat designar la regidora Andrea Zapata Alfonso com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

S’ha aprovat nomenar els regidors Jordi Subirana i Ortells i Rubén Guijarro Palma com a representants de l’Ajuntament de Badalona en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Red Española de Ciudades por el Clima

S’ha aprovat nomenar el regidor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Bada-lona davant la Red Española de Ciudades por el Clima” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El responsable tècnic de l’Ajuntament de Badalona davant la “Red Española de Ciudades por el Clima”, serà Josep Anton Montes Carretero, cap del Departament d’Ecologia Urbana del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

S’ha aprovat nomenar el regidor Rubén Guijarro Palma, com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, del Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Consorci LOCALRET i Junta de Demarcació Barcelona-Besòs

S’ha aprovat designar la regidora Teresa González Moreno com a representant d’aquest Ajuntament en el Consorci LOCALRET; i designar el regidor Rubén Guijarro Palma com a representant d’aquest Ajuntament en la Junta de Demarcació Barcelona-Besòs.

Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai

S’ha aprovat proposar al Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai el nomenament, com a membre del Consell Assessor, de l’alcalde Alejandro Pastor López, en qualitat de titular i de la regidora Andrea Zapata Alfonso, en qualitat de suplent.

Consorci Badalona Sud

S’ha aprovat designar els següents representants de Badalona com a membres del Plenari del Consorci Badalona Sud de conformitat amb els corresponents Estatuts:

1. Carmen Martínez Ruzafa

2. Jordi Subirana i Ortells

3. M. Dolors Sabater i Puig

4. Àlex Montornès Torrecillas

5. Aïda Llauradó Álvarez

6. David Torrents Mingarro.

7. Miguel Jurado Tejada

8. Amanda Feria Chica

S’ha aprovat nomenar vicepresident del Consorci a l’alcalde de Badalona Alejandro Pastor López de Badalona, de conformitat i als efectes previstos a l’article 12 dels Estatuts. En execució d’aquest precepte, la rotació i alternança d’aquests càrrecs es produirà per transcurs de l’any natural des de la data del nomenament, amb independència del fet que la titularitat del Departament o Alcaldia pugui variar en l’esmentat període.

S’ha aprovat designar els següents representants de Badalona en la Comissió Executiva Permanent com a membres d’aquesta:

1. Jordi Subirana Ortells

2. Àlex Montornès Torrecillas

3. M. Dolors Sabater i Puig

Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

S’ha aprovat nomenar els membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet que a continuació es relacionen:

President: Rubén Guijarro Palma

Patrons: Juan A. Morales Abrisqueta

  Jordi Mach López

  Javier Villanueva Criado

  Rosendo Gabara Cañada

  Eliseo Pintor Guirao

  Maria Lluís Gol

  Jordi Subirana i Ortells

  Oriol Lladó i Esteller

  M. Dolors Sabater i Puig

  Faustino Marín Peña

  David Torrents Mingarro

  Juan Fernández Benítez

Secretària: Senyora Raquel García Redondo

Els patrons nomenats exerciran els seus càrrecs gratuïtament per un període màxim de 4 anys a partir de la seva acceptació, de conformitat amb el previst als corresponents Esta-tuts.

L’Ajuntament de Badalona accepta de forma expressa el càrrec de president del patronat als efectes previstos a l’article 332.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

De conformitat amb l’art. 134 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el protectorat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet serà exercit pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular.

Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol delegar en l’alcalde les competències plenàries que a continuació es relacionen:

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

En relació amb els expedients de contractació i d'atorgament de concessions de qualsevol naturalesa, la competència originaria de la qual correspongui al Ple de la Corporació:

1. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d'obres de competència del Ple.

2. Acordar la modificació dels contractes o concessions quan, aïllada o conjuntament, no impliqui una alteració del preu primitiu del contracte superior, per excés o per defecte, al 20%.

3. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.

4. Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli oposició per part del contractista.

5. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions als quals es refereix aquesta delegació.

6. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa el precedent apartat 4.

7. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions als quals es refereix aquesta delegació.

8. Aprovar inicialment i ordenar l'exposició publica de les propostes de modificació dels Plecs tipus de Clàusules Generals.

9. Acceptar bens amb carregues o gravàmens onerosos.

10. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

EN MATÈRIA DE POBLACIÓ

1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants i resoldre les reclamacions que s'interposin en relació amb aquest.

EN MATÈRIA DE PERSONAL

1. Autoritzar al personal l'exercici d'activitats de recerca de caràcter no permanent o d'assessorament per a supòsits concrets.

2. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa referencia l'article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

3. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA

1 Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple es l'òrgan municipal competent.

2. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d'ofici dels actes dictats en via de gestió tributaria, en els casos i d'acord amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei General Tributaria.

3. La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, sempre que el seu import especific no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.

EN MATÈRIA D'OBRES, URBANISME, MANTENIMENT, SERVEIS I MEDI AMBIENT

1. Ordenar la demolició de les edificacions il·legals.

2. L’aprovació de plans i programes de naturalesa no urbanística relatius a l’ordenació, ús i serveis de la platja.

EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Determinar els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per la Corporació i a les convocatòries dels òrgans municipals les sessions dels quals no siguin publiques.

EN MATÈRIA PROCESSAL

1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directa o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

2. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.

EN MATÈRIA SANCIONADORA

1. L'exercici de les atribucions que l'article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb el vot contrari del Grup Municipal del Partit Popular.

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol delegar en la Junta de Govern Local, les següents competències plenàries:

1. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, únicament i exclusivament, respecte d’obligacions legalment adquirides en exercicis econòmics anteriors al vigent en cada cas.

2. L’aprovació del retiment del compte justificatiu de les subvencions directes i nominatives atorgades per l’Ajuntament de Badalona.

3. La celebració dels sortejos públics per a la formació de les Meses amb motiu de la celebració de les diferents convocatòries electorals.

Aquestes propostes hauran de ser tractades en sessió pública de la Junta de Govern Local de conformitat a la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de data 26 de setembre.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular.

Creació de la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta Especial per l'Impuls i Seguiment de la Modernització i Descentralització de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 15 de juliol crear la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona, a primers del 2016, va encarregar un estudi a l'Equip d'Administració Pública de la Universitat Pompeu Fabra elaborat per Carles Ramió i Miquel Salvador sobre el model de gestió de l'Ajuntament de Badalona i que és un bon punt de partida per encarar aquests reptes.

Aquesta Comissió Informativa estarà integrada pels membres següents:

- President: L’alcalde, Alejandro Pastor López o persona en qui delegui

- Vicepresident/a: 1 Membre designat pel grup municipal Guanyem o persona en qui delegui.

- Vocals:

  2 membres designats pel grup municipal del Partit Popular

  2 membres designats pel grup municipal Socialista

   2 membres designats pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

   2 membres designats pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

   1 membre designat pel grup municipal de Badalona en Comú Podem.

   1 membre designat pel grup municipal Junts per Catalunya Badalona

- Secretària: Es designa secretària de la Comissió a la lletrada municipal Raquel Garcia Redondo.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista, del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem – MES, del Grup Municipal Badalona en Comú Podem i del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona i amb el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular.

Donar compte de les delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern Local

S’ha donat compte al Ple de la nova configuració de la Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter resolutori i necessari, la qual estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

– Teresa González Moreno, 1a tinent d’alcalde.

– Jordi Subirana i Ortells, 2n. tinent d’alcalde.

– Rubén Guijarro Palma, 3r tinent d’alcalde.

– Andrea Zapata Alfonso, regidora.

– Helena Bayo Delgado, regidora .

Tanmateix, s’admet que un/a regidor/a de cadascun del grups municipals assisteixi a les esmentades sessions com observadors/es amb veu però sense vot.

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i assessorament a Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostenta per delegació de la mateixa, les següents competències, les quals que s’exceptuen de la delegació efectuada a favor dels regidors i regidores d’aquest Ajuntament:

1. Les facultats no expressament atribuïdes al Ple relatives a l’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general i a l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística dels diferents sistemes d’actuació i dels convenis que, en el seu cas, portin incorporats, així com l’adopció de tots els actes administratius en l’àmbit de la gestió urbanística, com, a títol indicatiu, de determinació i modificació de sistemes d’actuació, delimitació d’unitats i polígons d’actuació, constitució de juntes i entitats col·laboradores, i l’assignació de quotes d’urbanització.

2. Les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per les Administracions públiques.

3. L’adopció dels acords relatius a les suspensions de tramitacions i de llicències referent a la formulació i tramitació de figures de planejament urbanístic de les quals ostenta la competència.

4. L’aprovació inicial dels Projectes d’Urbanització i dels Projectes Complementaris d’Urbanització.

5. L’acceptació de les cessions de vials i dotacions derivades de l’acció urbanística i l’acord de recepció de les obres d’urbanització.

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els termes i dins els límits d’aquesta delegació. Alcaldia, però, assumirà les atribucions delegades quan en casos d’urgència i/o raons d’interès públic apreciades pel delegant es consideri adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, i rectificarà, en qualsevol cas, d’ofici o a instancia de part els errors materials, de fet o aritmètics existents en els actes delegats.

Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i portaveus

Es dona compte al ple de la resolució de constitució dels següents Grups polítics municipals:

1. Grup Municipal del Partit Popular

President: Xavier Garcia Albiol

Suplent: -

Portaveu: Juan Fernández Benítez

Suplent: -

Membres: Xavier García Albiol

Juan Fernández Benítez

Cristina Agüera Gago

Daniel Gracia Álvarez

Irene Elena González Poveda

Ramón Riera Macia

Miguel Jurado Tejada

Daniel Paños Molina

Rosa Bertran i Bartomeu

Rosa del Amo Hernández

Amanda Feria Chica

2. Grup Municipal de Badalona en Comú Podem

President: Aïda Llauradó Àlvarez

Suplent: Rosa Trenado Sánchez

Portaveu: Rosa Trenado Sánchez

Suplent: Aïda Llauradó Àlvarez

Membres: Aïda Llauradó Àlvarez

Rosa Trenado Sánchez

3. Grup Municipal de JUNTS PER CATALUNYA BADALONA

President: David Torrents Mingarro

Suplent: -

Portaveu: David Torrents Mingarro

Suplent: -

Membres: David Torrents Mingarro

4. Grup Municipal SOCIALISTA

President: Alejandro Pastor López

Suplent: Teresa González Moreno

Portaveu: Rubén Guijarro Palma

Suplent: Jordi Subirana Ortells

Membres: Alejandro Pastor López

Teresa González Moreno

Rubén Guijarro Palma

Helena Bayo Delgado

Jordi Subirana Ortells

Andrea Zapata Alfonso

5. Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AVANCEM – MES.

President: Anna M. Lara i Carmona

Suplent: Àlex Montornès i Torrecillas

Portaveu: Àlex Montornès i Torrecillas

Suplent: Anna M. Lara i Carmona

Membres: Oriol Lladó i Esteller

Àlex Montornès i Torrecillas

Anna Maria Lara Carmona

6. Grup Municipal de GUANYEM BADALONA EN COMÚ.

President: M. Dolors Sabater Puig

Suplent: -

Portaveu: Nora San Sebastián Martínez

Suplent: Carme Martínez Ruzafa

Membres: M. Dolors Sabater Puig

Nora San Sebastián Martínez

Carme Martínez Ruzafa

Antonio Flores Fernández de Córdoba

Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors

Es dona compte al Ple dels nomenaments següents:

- 1a Tinença d’Alcaldia: regidora Teresa González Moreno

- 2a Tinença d’Alcaldia: regidor Jordi Subirana Ortells

- 3a Tinença d’Alcaldia: regidor Rubén Guijarro Palma

S’efectua a favor de les Tinences d’Alcaldiala la delegació d’atribucions referides als següents àmbits materials:

- Teresa González Moreno, 1a tinent d’alcalde: Regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Comprèn:

• Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,

• Àrea de Recursos Humans,

• Àrea de Participació i Coordinació Territorial

• Polítiques d’Habitatge.

• Polítiques en matèria de Salut

- Jordi Subirana Ortells, 2n tinent d’alcalde: Regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat. Comprèn:

• Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme;

• Àrea de Cultura.

• Àrea d’Educació.

• Àrea de Serveis Socials

• Àrea de Convivència i Mediació

• Servei de Seguretat.

- Rubén Guijarro Palma, 3r tinent d’alcalde: Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori. Comprèn:

• Àrea de Govern

• Àrea d’Urbanisme

• Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

• Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

• Servei de Patrimoni

Es delimita l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades de la forma que tot seguit s’indica:

Alcaldia:

Alcalde, Alejandro Pastor López

Gabinet d’Alcaldia

 

Coordinació de Govern

 

Gent Gran i Cooperació

Servei de Cooperació i Migracions

Servei de Gent Gran

Servei de Polítiques d’Igualtat

 

Àrea d’Esports i Joventut

Servei d’Esports

Servei de Joventut

 

Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut:

1a. Tinent d’Alcaldia, Teresa González Moreno

Coordinació General

Intervenció

Tresoreria

Secretaria General

Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Servei Oficina Pressupostària

Servei de Contractació

Àrea de Recursos Humans

Servei de Planificació i Recursos Humans

Servei d’Atenció a la Ciutadania

Àrea de Participació i Coordinació Territorial

Servei de Participació

Servei de Coordinació Territorial

Polítiques d’Habitatge

Polítiques en matèria de Salut

 

Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2n. Tinent d’Alcaldia, Jordi Subirana Ortells

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme

Servei de desenvolupament Econòmic i Promoció de la ciutat

Servei d’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació

Servei de Comerç, Consum i Gestió de Serveis

Àrea de Serveis Socials

Servei de Direcció Estratègic a de Serveis Socials

Àrea de Convivència i Mediació

Servei de Convivència i Mediació i Gestió de les Diversitats

Servei de Seguretat

Àrea d’Educació

Servei d’Educació

Servei d’Obres, Projectes i Manteniment

Àrea de Cultura

Servei de Cultura

 

Àmbit de Govern i Territori

3r. tinent d’Alcaldia, Rubén Guijarro Palma

Àrea de Govern

Servei de Comunicació i Imatge

Servei d’Informàtica i TIC

Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals

Servei de Ciutat Intel·ligent

Àrea d’Urbanisme

Servei d’Ordenació del Territori

Servei de Projectes i Control d’Obres

Servei de Llicències, Obres i Activitats del Territori.

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Servei de Manteniment d’Espais Públics

Servei de Neteja de la Ciutat

Servei de Disciplina i Sancions

Servei de Mobilitat i Viabilitat

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Servei de Medi ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental

Servei d’Ecologia urbana, Energia i Canvi Climàtic.

Servei de Patrimoni

 

Es nomena i s’efectua a favor de les regidores que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que determini el govern municipal.

– Andrea Zapata Alfonso: competències en l’àmbit material del Servei de Polítiques d’Igualtat, Servei de Cooperació i Migracions i Servei de Joventut.

– Helena Bayo Delgado: competències en l’àmbit material del Servei de Cultura, Servei d’Ensenyament i Servei d’Esports.

Es nomena i s’efectua a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries corresponents als Districtes, segons els serveis o missions que determini el govern municipal:

– Jordi Subirana Ortells, regidor del Districte núm. 1.

– Teresa González Moreno, regidora del Districte núm. 2.

– Helena Bayo Delgado, regidora del Districte núm. 3.

– Alejandro Pastor López, regidor del Districte núm. 4.

– Andrea Zapata Alfonso, regidora del Districte núm. 5.

– Rubén Guijarro Palma, regidor del Districte núm. 6.

Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils

Es dona compte al Ple que es delega de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament la competència que atorga a l’Alcaldia l’article 51.1 del Codi Civil, en la seva redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que es celebrin en aquest territori municipal. Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia puguin intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes serà suficient una comunicació escrita de l’Alcaldia al regidor o regidora que exerceixi la delegació als efectes de constància a l’expedient d’autorització del matrimoni.

Badalona, 15 de juliol de 2019