Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç)

Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril la modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç). La modificació es tramita per complir amb els pactes establerts en el Conveni entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’Institut Català del Sòl, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 30 d’octubre de 2018. L’objecte d’aquest conveni és: 1. Establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que, d'una banda, es permeti la continuïtat de la Fundació Badalona Capaç a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment I'actual i, d'altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d'habitatge social a I'INCASOL. 2. Fixar l’articulació de les modificacions de planejament necessàries per possibilitar la consecució de I'objecte esmentat. 3. Establir les condicions per tal que I'INCASOL, I'Ajuntament i la Fundació Badalona Capaç facin les transmissions i cessions necessàries dels seus terrenys per permetre dur a terme l’execució del planejament i instruments de gestió urbanística que, en el seu cas, es tramitin i s’aprovin. El conveni reconeix la importància de l’activitat de la Fundació Badalona Capaç i preveu impulsar els procediments pertinents per facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona. Tanmateix, especifica que l’INCASOL i l’Ajuntament de Badalona, tenen interès en desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer. Al conveni s’acorda que l’Ajuntament de Badalona es compromet a redactar i tramitar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’avinguda del Marqués de Mont-roig i de la carretera de Pomar. La Fundació és propietària de la finca de 4001 m2 situada a I'avinguda del Marquès de Mont-roig, en la que existeix I'edifici industrial on actualment desenvolupa la seva activitat (antic Centre d'lnvestigació de l’empresa CROS). L'INCASOL és titular d'uns terrenys de superfície aproximada de 6.000 m2 situats a I'àmbit de Pomar, avinguda de la Cerdanya número 50, cantonada ctra. de Pomar s/n, de Badalona amb la qualificació d’equipament. Al conveni les parts també acorden que la Modificació del Pla General Metropolita incorporarà un nivell d'ordenació detallada, amb la corresponent zonificació i paràmetres urbanístics que permetran, sempre d’acord amb la normativa d’aplicació, la seva execució directa mitjançant la tramitació dels instruments de gestió urbanística que corresponguin. Així mateix, per accelerar el procés urbanístic, es preveurà la tramitació simultània dels instruments de gestió respectius necessaris per a la seva execució. Així, una vegada executives les modificacions de planejament objecte del Conveni i dels seus instruments de gestió es podran atorgar, si procedeix en raó dels projectes presentats, les corresponents llicències d'obres. L’àmbit de l’instrument urbanístic el constitueix les dues finques aportades, i els espais públics d’entorn que l’Ajuntament inclou per tal de poder enllaçar les noves parcel·les en l’estructura dels teixits contigus. En concret, l’instrument de planejament formula la proposta segons les següents previsions establertes en el conveni: • A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, l’ordenació que proposa la MPGM mantindrà l’edificabilitat de 3.391,70 m2 i els usos permesos pel planejament vigent i es proposarà la implantació d’una nova edificabilitat de 10.000 m2 destinada íntegrament a habitatge protegit en règim general de lloguer (50%) i a habitatge protegit en règim concertat (50%) i la urbanització d’una zona verda de 2.001 m2 amb front a l’av. del Marquès de Mont-Roig i els carrers de Juli Galve Brusson i d’Alfons XII. L’ordenació volumètrica defineix un edifici de planta baixa i planta pis destinat a l’ús comercial i dos cossos de planta baixa i 12 plantes pis destinats a l’ús d’habitatge. • A l’àmbit de la carretera de Pomar la proposta presentada comporta la reordenació dels sòls qualificats de sistemes viari, de parcs i jardins urbans i d’equipament, per permetre la implantació d’un equipament privat destinat a la noves instal·lacions de la Fundació Badalona Capaç en una parcel·la de 4.036 m2 per edificar un sostre 3.100 m2 i un equipament de titularitat pública en una parcel·la de 655 m2 per edificar 1000 m2 de sostre. L’ordenació volumètrica defineix els dos edificis de planta baixa i planta pis. També queden qualificats d’equipament públic 720 m2 com a reserva, que podrà incorporar-se per ampliar els equipaments ja existents o crear-ne de nou tipus. • En l’àmbit de la carretera de Pomar s’ordena 2.507 m2 de zona verda lineal resseguint la traça de la riera de Montalegre. El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Badalona, 2 de maig de 2019