Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Badalona, l’INCASÒL i la Fundació Badalona Capaç

El Ple aprova resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Badalona, l’INCASÒL i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i la Fundació Badalona Capaç.

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2018, va acordar aprovar la minuta del conveni a signar entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’INCASÒL i els seus annexos, per tal de concertar les actuacions necessàries per dur a terme l’operació de proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials a Badalona. Dins el període d’informació pública s’han presentat diverses al·legacions.

El dictamen que s’ha presentat per a la seva aprovació desestima la totalitat de les al·legacions presentades i proposa aprovar definitivament el text del conveni entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç que es planteja amb els següents objectius:

1- Establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que, d’una banda, es permeti la continuïtat de la Fundació Badalona Capaç a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment l’actual i, d’altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d’habitatge social a l’INCASÒL.

2- Fixar l’articulació de les modificacions de planejament necessàries per possibilitar la consecució de l’objecte esmentat a l’anterior apartat.

3- Establir les condicions per tal que l’INCASÒL, l’Ajuntament i la Fundació Badalona Capaç facin les transmissions i cessions necessàries dels seus terrenys per permetre dur a terme l’execució del planejament i instruments de gestió urbanística que, en el seu cas, es tramitin i s’aprovin.

El conveni reconeix la importància de l’activitat de la Fundació Badalona Capaç i preveu impulsar els procediments pertinents per facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona.

Tanmateix, especifica que l’INCASÒL i l’Ajuntament de Badalona tenen interès en desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer.

D’una banda, al conveni s’acorda que l’Ajuntament de Badalona es compromet a redactar i tramitar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’avinguda del Marqués de Mont-roig i de la carretera de Pomar.

A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, l’ordenació que proposarà la MPGM mantindrà l’edificabilitat de 3.391,70 m2 i els usos permesos pel planejament vigent i es proposarà la implantació d’una nova edificabilitat de 10.000 m2 destinada íntegrament a habitatge protegit en règim general de lloguer (50%) i habitatge protegit en règim concertat (50%) i la urbanització d’una zona verda amb front a l’avinguda del Marquès de Mont-roig i els carrers de Juli Galve Brusson i d’Alfons XII. En aquest àmbit es proposarà una alçada màxima de les edificacions de planta baixa més 12 plantes pis.

A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig la proposta presentada planteja una actuació aïllada de dotació: redueix la superfície de la zona d’ordenació volumètrica (18), defineix una zona verda (6b) de 2.000 m2 de superfície amb front a l’avinguda del Marquès de Mont-roig i als carrers d’Alfons XII i de Julio Galve Brusson, manté el sostre edificable de 3.371,70 m2 d’ús comercial definit al planejament vigent i incrementa 10.000 m2 el sostre edificable, per destinar-lo íntegrament a habitatge protegit de règim general de lloguer i de règim concertat. L’ordenació volumètrica defineix un edifici de planta baixa i planta pis destinat a l’ús comercial i dos cossos d’onze plantes destinats a l'ús d’habitatge.

A l’àmbit de la carretera de Pomar la proposta presentada comporta la reordenació dels sòls qualificats de sistemes viari (5), de parcs i jardins urbans (6b) i d’equipament (7), per permetre la implantació d’un equipament privat destinat a la noves instal·lacions de la Fundació Badalona Capaç i un equipament de titularitat pública. L’ordenació volumètrica defineix dos edificis de planta baixa i planta pis destinats a equipament públic i equipament privat respectivament.

D’altra banda, a la parcel.la d’equipament de titularitat pública d’ús sanitari assistencial, resultant de la MPGM a l’àmbit de la carretera de Pomar, l’Ajuntament de Badalona es compromet a construir una edificació de planta baixa d’uns 500 m2 destinada a l’ús sanitari assistencial en règim de concessió, que haurà d’estar finalitzat al mateix temps que la nova seu de BDN Capaç.

L'interès públic de la Modificació del Pla General Metropolità que es compromet a redactar i tramitar l’Ajuntament de Badalona es justifica per la necessitat de facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona i desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ICV-EUiA i PP. El Grup Municipal Ciutadans s’ha abstingut.

Badalona, 27 de març de 2019