Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 26 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 26 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimarts 26 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 29 de gener de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors Autònoms del Mercat Maignon.

3. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal Torner.

4. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal la Salut.

5. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Pomar Morera.

6. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal de Sant Roc.

7. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Llefià.

8. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès Nord.

9. Aprovar la liquidació i extinció de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran els acords presos a l'última sessió de la Comissió Liquidadora celebrada.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

10. Informar favorablement el Document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral Tres Xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

11. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes gener de 2019.

12. Aprovar inicialment les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per a l'any 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Donar compte de les resolució de l’alcalde de 31 de gener de 2019, de declaració d’emergència per a l'execució de manera urgent i immediata, de totes les actuacions estrictament necessàries per assegurar el correcte funcionament del sistema de climatització.

14. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la senyora Concepción Botey i Teruel a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per millorar la informació sobre la recollida de mobles i d'altres residus.

3. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport a les víctimes del robatori de nens i nenes.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per promoure mesures de protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa de tota la superfície del Turó de l'Enric i que s'esdevingui zona verda i pública.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de febrer de 2019