Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 29 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 29 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 29 de gener, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 18 de desembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de desembre de 2018.

3. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de desembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

4. Aprovar inicialment la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar la rectificació del reconeixement de crèdit aprovat per acord de Ple 18.12.2018 amb núm. de referència addicional 113/DV-28/18.

6. Aprovar la rectificació de l'error material de l'acord de Ple de 28.12.2018 d'aprovació com a crèdit reconegut dels expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins als juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

7. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes desembre de 2018.

8. Donar compte de la resolució de l’alcalde de 09/01/2019 que ordena l’execució de les actuacions que siguin indispensables per eliminar situacions de perill greu, esdevingudes com a conseqüència de l'incendi que va tenir lloc el 5/01/2019.

9. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 10/01/2019, d'autorització del reallotjament temporal d'emergència dels membres de les unitats de convivència afectades per l'incendi produït al barri de Sant Roc el 05/01/2019.

10. Resoldre les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2019, de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

11. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 11/1/2019 i aprovar l'increment per a l'any 2019 del 2,25% a les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 24/2018.

12. Aprovar l’adhesió a Central de Contractació de FEMP i adjudicació del Contracte mediació dels riscos i assegurances de l'Ajuntament a la única adjudicatària del Lot 2 de l'Acord Marc per a la prestació del Servei de Mediació de Riscos i Assegurances.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit en data 01-03-2016 amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, d'ERCAvancem- MES i d'ICV-EUiA en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona.

5. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança «Educació 360 – educació a temps complet».

6. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya, 1-11.

8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Partit Demòcrata i Units per Avançar, Ciutadans - Ciudadanos i ERC-Avancem-MES per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions).

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 de gener de 2019