Twitter Facebook Instagram Youtube

Ordenació del territori

Ordenació del territori

  Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

       Tercera planta

        934 832 704   
planejament@badalona.cat


Aquest servei té com objectiu dissenyar i desenvolupar el Pla general urbanístic de la ciutat i la resta de plans que se’n deriven (Pla especial de reforma interior, Plans especials, etc.), seguint les estratègies i els criteris de la direcció de l’Àrea, així com establir la definició dels usos del sòl municipal per tal que totes les actuacions urbanístiques, públiques o privades, quedin emmarcades sota aquests criteris.

Al seu torn, ha de fomentar i impulsar plans i accions concrets que afavoreixin una política d’habitatge d’acord amb la direcció.

Amb tot això, aquest servei ha de garantir el manteniment de les dades cartogràfiques i topogràfiques municipals, així com facilitar aquesta informació tant a la ciutadania com a la resta de serveis municipals i altres administracions i gestionar els procediments que se’n deriven (nomenclàtor, informes, etc.)

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits